Rin­ge­de for at si­ge, de var an­kom­met til luft­hav­nen - så røg for­bin­del­sen

BT - - NYHEDER -

Klok­ken 7.59 tirs­dag mor­gen rin­ge­de sø­sken­de­par­ret Sa­s­cha og Ale­xan­der Pin­czowski hjem til fa­mi­li­en i Hol­land.

De vil­le ba­re li­ge si­ge, at de var an­kom­met til luft­hav­nen i Bel­gi­en i god be­hold. Nu ven­te­de de blot på fly­et til­ba­ge til New York i USA, hvor de beg­ge bor i øje­blik­ket, skri­ver 1Lim­burg.

Så hør­te mo­de­ren eks­plo­sio­nen gen­nem te­le­fo­nen. Så en mas­se glas, der blev knust. Så røg for­bin­del­sen.

Det var det sid­ste, hun hør­te fra si­ne to børn.

Tirs­dag mor­gen blev Bel­gi­en lam­met to­talt, da to selv­mord­s­ter­r­o­ri­ster spræng­te sig selv og ad­skil­li­ge an­dre i luf­ten. Først ved to eks­plo­sio­ner i luft­hav­nen Za­ven­tem. Si­den ved et an­greb på me­tro­sta­tion Ma­el­be­ek i det cen­tra­le Bruxelles.

De tre bom­be­eks­plo­sio­ner har sam­let set ko­stet mindst 34 per­so­ner li­vet, mens me­re end 250 er ble­vet sår­et i ter­r­or­an­gre­bet.

Fa­mi­li­en til sø­sken­de­par­ret Sa­s­cha og Ale­xan­der Pin­czowski klyn­ger sig sta­dig til hå­bet om, at de­res kæ­re har over­le­vet eks­plo­sio­nen, som de selv hør­te gen­nem te­le­fon­rø­ret, men at de ik­ke væ­ret i stand til at kon­tak­te de­res på­rø­ren­de hjem­me i Hol­land.

Der­for har fa­mi­li­en lagt et op­slag på Fa­ce­book, som i skri­ven­de stund er delt 1.500 gan­ge. Her gi­ver de, for­u­den bil­le­der af sø­sken­de­par­ret, et sig­na­le­ment af dem beg­ge:

’ Alex er om­kring 1,85 høj med brunt kort hår, skæg, bru­ne øj­ne og di­a­be­ti­ker!!! Sa­s­cha er om­kring 1,60 høj, mør­ke­brunt langt glat hår, bru­ne øj­ne.’

Sa­s­cha og Ale­xan­der Pin­czowskis fa­mi­lie er ik­ke de ene­ste, der tyr til de so­ci­a­le me­di­er for hjælp. Tirs­dag var he­le te­le­fon­net­tet om­kring Bruxelles nem­lig lagt ned af de tu­sind­vis af men­ne­sker, som vil­le hø­re de­res på­rø­ren­de, om de var o. k.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.