TER­ROR- BRI

BT - - NYHEDER -

IS- KRI­GE­RE xel­les- ter­r­oren og ter­r­oren i Pa­ris 13. novem­ber sid­ste år, hvor 130 men­ne­sker mi­ste­de li­vet.

Og iføl­ge en fransk ef­ter­ret­nings­rap­port op­hol­der en hel bri­ga­de af IS- ter­r­o­ri­ster sig i Eu­ro­pa, hvor de rå­der over tun­ge vå­ben og en bom­be­fa­brik, skri­ver The New York Ti­mes.

An­gre­be­ne i Pa­ris og Bruxelles har vist, at ter­r­o­ri­ster­ne er i stand til at la­ve kom­pli­ce­re­de bom­ber og brin­ge dem til spræng­ning i en men­ne­ske­mæng­de. De kan ko­or­di­ne­re an­greb fle­re for­skel­li­ge ste­der. De kan slip­pe le­ven­de fra ter­r­or­hand­lin­ger. De kan skju­le sig i må­neds­vis, selv­om de­res navn og bil­le­der er i al­le eu­ro­pæ­i­ske me­di­er. Og de er i stand til at plan­læg­ge nye an­greb, mens de er un­der jor­den og ud­fø­re dem. De frem­står pro­fes­sio­nel­le, or­ga­ni­se­re­de og klar til at dø for de­res sag.

Og iføl­ge rap­por­ten, der blev ud­ar­bej­det af det fran­ske an­ti­ter­ror- po­li­ti ef­ter Pa­ris- an­gre­be­ne, er der ef­ter­ret­nin­ger, som pe­ger på, at bri­ga­den tæl­ler op imod 90 IS- kri­ge­re. Af­slø­ret af ku­si­nens ve­nin­de Op­lys­nin­ger­ne om de 90 kri­ge­re stam­mer fra den 28- åri­ge bel­gi­ske sy­ri­en­kri­ger Ab­del­ha­mid Abaa­oud, der delt­og i an­gre­be­ne i Pa­ris. Ef­ter an­gre­be­ne rin­ge­de han til sin ku­si­ne, Has­na Ait­bou­la­h­cen. Sam­men med en ve­nin­de kør­te hun ud og mød­te ham ved en mo­tor­vejs­stræk­ning i nær­he­den af Pa­ris. Der for­tal­te han, iføl­ge New York Ti­mes, at 90 ka­mi­ka­ze- ter­r­o­ri­ster var rejst til Eu­ro­pa og gem­mer sig rundt om­kring i Frank­rig. Han ud­pe­ge­de sig selv som en af le­der­ne for de 90 kri­ge­re og for­tal­te, at han sam­men med en med­sam­men­s­voren plan­lag­de nye an­greb.

Kil­den til dis­se op­lys­nin­ger er Has­na Ait­bou­la­h­cens ve­nin­de, der gik til po­li­ti­et ef­ter at ha­ve stå­et an­sigt til an­sigt med ter­r­o­ri­sten.

Ef­ter fi­re da­ge og tre næt­ter uden tag over ho­ve­d­et fandt ku­si­nen en lej­lig­hed i Pa­ris- for­sta­den SaintDe­nis til Abaa­oud og hans med­sam­men­s­vor­ne. Mor­ge­nen ef­ter blev lej­lig­he­den stormet af po­li­ti­et, og her vi­ste det sig, at Abaa­oud ik­ke hav­de lø­jet om si­ne ter­r­or­pla­ner. Mæn­de­ne i lej­lig­he­den var i be­sid­del­se af tun­ge vå­ben og selv­mord­s­bæl­ter og tog kam­pen op mod po­li­ti­et. Kam­pen end­te, da en af ter­r­o­ri­ster­ne de­to­ne­re­de sit selv­mord­s­bæl­te. Re­ster af ham blev fun­det i lof­tet, men det var umu­ligt at fast­slå iden­ti­te­ten.

Iføl­ge Abaa­ouds for­kla­ring til ku­si­nen og ve­nin­den er man­ge af de 90 IS- kri­ge­re kom­met til Eu­ro­pa i den flygt­nin­ge- og mi­grants­trøm, som har sendt Eu­ro­pa til tæl­ling. Og de skal ha­ve ta­get tu­ren ef­ter at ha­ve mod­ta­get træ­ning i Sy­ri­en. Eu­ro­pæ­isk bom­be­fa­brik Iføl­ge den ame­ri­kan­ske avis kon­klu­de­rer ef­ter­ret­nings­rap­por­ten des- uden, at IS må rå­de over en bom­be­fa­brik et sted i Eu­ro­pa.

Bom­ber­ne, der blev an­vendt i Pa­ris- mas­sa­kren, var la­vet af det usta­bi­le spræng­stof TATP – og­så kal­det Sa­tans mor – og den slags kræ­ver ar­bejds­ro at frem­stil­le.

» At la­ve en ef­fek­tiv TATP- bom­be kræ­ver træ­ning, hvil­ket ty­der på, at en re­la­tivt dyg­tig bom­be­byg­ger var in­vol­ve­ret i Pa­ris- kom­plot­tet, ef­ter­som ter­r­o­ri­ster­ne de­to­ne­re­de fle­re bom­ber. Det pe­ger og­så på, at der er en slags bom­be­fa­brik, som end­nu ik­ke er ble­vet op­da­get, for det kræ­ver en slags de­di­ke­ret rum at la­ve den slags bom­ber, « ly­der det i rap­por­ten, iføl­ge The New York Ti­mes.

Pro­fes­sor i sik­ker­heds­po­li­tik ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen me­ner ik­ke, at de 90 IS- kri­ge­re, der skal be­fin­de sig i Eu­ro­pa, nød­ven­dig­vis for­tæl­ler no­get om, hvad der er i ven­te.

» An­tal­let si­ger no­get om den po­ten­ti­el­le trus­sel, men ik­ke no­get om,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.