GA­DEN

BT - - NYHEDER -

hvor­vidt de la­ver et an­greb, og det si­ger slet ik­ke no­get om, hvor­vidt man kan stop­pe dem in­den, « si­ger han.

Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen er enig med rap­por­ten i, at det kræ­ver or­ga­ni­sa­tion og ud­dan­nel­se at kon­stru­e­re bom­ber som dem, der er ble­vet brugt i Pa­ris og Bruxelles. En bom­be­fa­brik kan dog etab­le­res un­der re­la­tivt pri­mi­ti­ve vil­kår.

» En fa­brik be­hø­ver ik­ke at væ­re me­re end en bon­de­gård, men at man sy­ste­ma­tisk kan pro­du­ce­re så­dan nog­le ting, øger an­tal­let af an­greb, man kan fo­re­ta­ge, så det er dybt be­kym­ren­de. Men det er al­tid så­dan, at når man la­ver fa­ste ba­ser, vil sand­syn­lig­he­den for, at ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster fin­der én, sti­ge støt, « si­ger han.

Dan­mark er på må­l­kor­tet

» Det er kendt, at der er rejst un­ge fra Dan­mark til Sy­ri­en, og Dan­mark er ik­ke neut­ralt i den her kamp, så IS kan se os som et mål. Vi er på kor­tet, og vi har selv pla­ce­ret os på det, men hvor­dan de, der kom­mer til­ba­ge, rea ge­rer, er svært at si­ge, « si­ger Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen.

Si­den ter­r­or­an­gre­be­ne i Pa­ris 13. Novem­ber har Dan­mark væ­ret, så­kaldt ‘ mar­kant for­hø­jet be­red­skab’, som er det næst­hø­je­ste trin på ska­la­en. Trus­sels­vur­de­rin­gen vi­ser, at de dan­ske myn­dig­he­der fryg­ter, at ter­r­or­an­greb mod Dan­mark kan væ­re nært fo­re­stå­en­de.

I går blev ter­r­or­an­gre­be­ne i Pa­ris og Bruxelles kæ­det sam­men. De bel­gi­ske myn­dig­he­der me­ner, at an­gre­be­ne i luft­hav­nen og me­tro­en bl. a. blev ud­ført af brød­re­ne Kha­lid og Bra­him el- Ba­ra­ka­oui. Kha­lid el- Ba­ra­ka­oui me­nes, at ha­ve sprængt sig selv i luf­ten i me­tro­en, mens Bra­him el- Ba­ra­ka­oui ud­før­te si­ne hand­lin­ger i luft­hav­nen.

Man­den i den ly­se jak­ke, der ses på et over­våg­nings­bil­le­de fra luft- hav­nen, er, iføl­ge avi­sen The In­de­pen­dent, ble­vet iden­ti­fi­ce­ret som Na­jim Laa­chra­oui. Den sid­ste mand – den sort­klæd­te yderst til ven­stre på over­våg­nings­bil­le­det – var, iføl­ge The In­de­pen­dent, i går ik­ke ble­vet iden­ti­fi­ce­ret end­nu.

Men de tre, som bel­gi­er­ne ken­der iden­ti­te­ten på, sæt­tes di­rek­te i for­bin­del­se med Sa­lah Ab­des­lam, der reg­nes for or­ga­ni­sa­to­ren bag an­gre­be­ne i Pa­ris. For­ud for an­gre­be­ne i Pa­ris rej­ste Sa­lah Ab­des­lam rundt i seks eu­ro­pæ­i­ske lan­de og sam­le­de en ræk­ke per­so­ner op. En af dem var Na­jim Laa­chra­oui, der jag­tes som bag­man­den bag tirs­da­gens bom­be­an­greb.

Sa­lah Ab­des­lam blev an­holdt 18. marts i by­de­len Mo­len­be­ek. I lej­lig­he­den fandt po­li­ti­et et stort an­tal tun­ge vå­ben, hvil­ket iføl­ge myn­dig­he­der­ne ty­der på, at han plan­lag­de et stort an­greb i Bruxelles.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.