IS må ik­ke over­vur­de­res

BT - - NYHEDER -

STYR­KER OG SVAG­HE­DER To blo­di­ge ter­r­or­an­greb i Pa­ris og Bruxelles. Me­re end 160 dø­de. Fle­re hund­re­de sår­e­de. Ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat ( IS) har på min­dre end et halvt år skabt frygt, ræd­sel, angst og pa­nik, da den gen­nem­før­te si­ne blo­di­ge ger­nin­ger i de eu­ro­pæ­i­ske by­er. Men be­væ­gel­sens styr­ke må ik­ke over­vur­de­res, me­ner Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen, pro­fes­sor i sik­ker­heds­po­li­tik ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet: An­dre kun­ne ha­ve gjort det » Det kræ­ver en or­ga­ni­sa­tion og ad­gang til vå­ben og spræng­stof­fer at gen­nem­fø­re så­dan no­get. Men det kræ­ver ik­ke no­get, som man­ge i da­gens ver­den ik­ke har ad­gang til. Så det var IS, der kun­ne gø­re det, men det kun­ne og­så væ­re an­dre grup­per, « si­ger han.

Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen for­kla­rer, at ter­r­or­be­væ­gel­ser via de­res pro­pa­gan­da og vold­som­me hand­lin­ger har held til at frem­stå stær­ke­re, end de i vir­ke­lig­he­den er. Det er og­så til­fæl­det med IS, der i eg­ne me­di­er og via hals­hug­nin­ger, ter­r­or­hand­lin­ger osv. frem­står som nær­mest uover­vin­de­li­ge. Men hi­sto­ri­en vi­ser, at re­ge­rin­ger i det lan­ge løb vin­der over ter­r­or­be­væ­gel­ser.

» År­sa­gen er, at re­ge­rin­ger har fle­re res­sour­cer og læn­ge­re tid, « si­ger Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen.

Han til­fø­jer: IS’ styr­ke er og­så IS’ svag­hed » IS’ styr­ke, er at or­ga­ni­sa­tio­nen har et ter­ri­to­ri­um og nog­le oliekil­der, som kan fi­nan­si­e­re det og træ­ne de men­ne­sker, som skal ud­fø­re hand­lin­ger­ne. Det er de­ri, styr­ken lig­ger, men det er sam­ti­dig og­så svag­he­den, for­di vi ved, hvor de er. Det be­ty­der, at hvis Ve­sten for al­vor vil­le, så kun­ne man fjer­ne IS fra kor­tet. Det vil selv­føl­ge­lig ik­ke be­ty­de et far­vel til ter­r­o­ris­me, men IS kan sam­men­lig­nes med IRA el­ler De Rø­de Bri­ga­der, « si­ger Mik­kel Ved­by Ras­mus­sen, der fort­sæt­ter:

» De har mi­stet en del ter­ri­to­ri­um på det se­ne­ste, og de har ik­ke væ­ret i stand til at ska­be den stat, som de ger­ne vil, de er iso­le­re­de og de får sy­ste­ma­tisk an­gre­bet de­res olie­trans­por­ter, så de er pres­se­de. Det be­ty­der ik­ke, at de fal­der sam­men i mor­gen, men de står sva­ge­re end for to år si­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.