No­vos pen­ge­tank vil la­de mil­li­ar­der­ne fly­de

BT - - NYHEDER -

No­vo A/ S, pen­ge­tan­ken bag No­vo Nor­disk, har ef­ter et for­ry­gen­de 2015 sto­re mæng­der kr­udt i ka­no­nen, når det kom­mer til at in­ve­ste­re og kø­be op. Ar­se­na­let er ik­ke skabt til at lig­ge på la­ger, så mil­li­ar­der­ne vil rul­le de kom­men­de år.

Pen­ge­tan­ken vok­se­de i 2015 med næ­sten 50 pro­cent til svim­len­de 377,8 mil­li­ar­der kro­ner. Over 300 mil­li­ar­der af dem er bun­det op i ejer­ska­bet af No­vo Nor­disk, No­vozy­mes og NNIT, men det ef­ter­la­der sta­dig en ha­bil sum til nye in­ve­ste­rin­ger.

» Det, der vil fyl­de me­re hos os, er sto­re in­ve­ste­rin­ger i sel­ska­ber, « si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i No­vo A/ S Sten Schei­bye med re­fe­ren­ce til den del af for­ret­nin­gen, der kø­ber mærk­ba­re eje­ran­de­le i sto­re, vel­e­tab­le­re­de sel­ska­ber, kal­det ’ Lar­ge In­ve­st­ments’.

Mens pen­ge­ne er klar, sæt­ter Sten Schei­bye ik­ke mål for, hvor me­get der skal in­ve­ste­res for år til år.

» Man kun­ne godt si­ge, at Lar­ge In­ve­st­ments skul­le in­ve­ste­re 6- 8 mil­li­ar­der kro­ner om året. Men det er ik­ke hen­sigts­mæs­sigt og er en ri­si­ka­bel må­de at sty­re på. De skal fin­de man­ge go­de mu­lig­he­der og så præ­sen­te­re dem for be­sty­rel­sen, « si­ger Sten Schei­bye. Un­der­sø­ger mar­ke­det No­vo A/ S har mu­lig­he­den for at hol­de igen, hvis man fin­der, at mar­ke­det er for dyrt. Det me­ner Sten Schei­bye dog ik­ke det er li­ge nu.

» Mar­ke­det har sat sig lidt i for­hold til for ba­re et halvt år si­den. Da var op­købs­mar­ke­det skru­et pænt op. Men pri­ser­ne på ak­ti­ver er kom­met ned si­den da. Vi kig­ger he­le ti­den, « si­ger for­man­den.

Der­med for­ven­tes No­vo A/ S at fort­sæt­te det vok­se­værk, der har tredoblet stør- rel­sen af for­mu­en si­den 2010.

Mens pen­ge­tan­ken vok­ser, vil No­vo A/ S ik­ke vok­se mar­kant, når det kom­mer til or­ga­ni­sa­tio­nen og an­tal­let af an­sat­te.

» Ejer­ska­bet af No­vo Nor­disk, No­vozy­mes og NNIT står for me­re end tre fjer­de­de­le af vo­res ak­ti­ver, og de pas­ser i høj grad sig selv. Så det kan godt væ­re, vi på et tids­punkt skal væ­re lidt fle­re, men det skal slet ik­ke stå mål med væk­sten i ak­ti­ver­ne, « si­ger Sten Schei­bye. Det, der vil fyl­de me­re hos os, er sto­re in­ve­ste­rin­ger i sel­ska­ber

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.