SPIND GULD PÅ

BT - - NYHEDER -

EM­NE Thailand og USA. Og når man kig­ger på de glo­ba­le strøm­nin­ger, går det op for en, hvor enor­me øko­no­mi­ske res­sour­cer der er i gen­brugs­mar­ke­der. I Dan­mark bli­ver der hand­let for man­ge mil­li­o­ner kr. på lop­pe­mar­ke­der­ne – sær­ligt hvis man op­kø­ber og sæl­ger vi­de­re, « si­ger han.

På Mar­kedsKa­len­de­ren. dk, kan lop­pe­mar­ked­sen­tu­si­a­ster tjek­ke ud­bud­det af mar­ke­der i he­le lan­det – el­ler selv mel­de ind med af­hol­del­se af lop­pe­mar­ke­der. Om det så er i den pri­va­te ga­ra­ge, el­ler om det er Hjal­lerup Mar­ked i Nord­jyl­land, som er et af de stør­ste kræm­mer- og he­ste­mar­ke­der, vi har her­hjem­me.

Og han er helt enig med gen­brugs­for­sker Fre­de­rik Lar­sen i, at lop­pe­mar­ke­der ud­gør en kæm­pe øko­no­mi.

» Jeg tør ik­ke vur­de­re tal­let, men hvis du kø­ber et sta­de på Hjal­lerup Mar­ked, ko­ster det 2.500 kr. for ba­re at stå der. Og det si­ger sig selv, at hvis man bru­ger så højt et be­løb på sta­det, skal der og­så rig­tig man­ge pen­ge i kas­sen, for at det kan be­ta­le sig. Så på land­s­plan og år­s­plan ta­ler vi om en kæm­pe, kæm­pe om­sæt­ning. Vi ta­ler mil­li­ar­der, hvis vi tæl­ler det he­le med, det er jeg helt sik­ker på, « si­ger Tor­ben Ka­hr. Hvis du kø­ber et sta­de på Hjal­lerup Mar­ked, ko­ster det 2.500 kr. for ba­re at stå der. Og det si­ger sig selv, at hvis man bru­ger så højt et be­løb på sta­det, skal der og­så rig­tig man­ge pen­ge i kas­sen, for at det kan be­ta­le sig. Så på land­s­plan og år­s­plan ta­ler vi om en kæm­pe, kæm­pe om­sæt­ning. Vi ta­ler mil­li­ar­der, hvis vi tæl­ler det he­le med på ved at la­ve Mar­keds­bo­gen, som er en form for vej­led­nings­bog for kræm­me­re, for godt 38 år si­den.

Og det er selv­sam­me Mar­keds­bog, der er ble­vet vi­de­re­ud­vik­let, og nu er at fin­de på som Mar­kedsKa­len­de­ren. dk, som har cir­ka 10 år på ba­gen. Og det har især gjort no­get for det pri­va­te mar­ked – et mar­ked, som iføl­ge gen­brugs­for­sker Fre­de­rik Lar­sen har væ­ret i eks­plo­siv vækst de se­ne­ste år. Ga­de­mar­ke­der er en hip fest Sær­ligt ga­de­l­op­pe­mar­ke­der­ne er i fuldt fl­or. F. eks. når en hel vil­la­vej be­slut­ter at hol­de fæl­les lop­pe­mar­ked i en en­kelt el­ler to we­e­ken­der.

» Det er helt uto­pisk, at det vil­le væ­re sket for 10- 15 år si­den. Men det er no­get, man ba­re gør i dag – og man gør det til en fest. Og det er ble­vet en hip fest, « si­ger Tor­ben Ka­hr, som dog me­ner, der er en for­skel lands­de­le­ne imel­lem:

» Den me­re jy­ske ud­ga­ve er ba­ga­ge­rums­mar­ke­der. Hvor f. eks. en idræts­for­e­ning får fin­gre­ne i en par­ke­rings­plads en lør­dag for­mid­dag, og så kom­mer folk med de­res bi­ler og trai­le­re og sæl­ger ud. Der er to jy­ske me­get ak­ti­ve ak­tø­rer, der ar­ran­ge­rer den form for mar­ke­der. Jy­de­kro­gen og trai­le­ren har nok en vis be­tyd­ning der, « gri­ner Tor­ben Ka­hr.

I 1990er­ne hen­vend­te genbrug sig til grup­per, som var øko­no­misk pres­se­de og var nødt til at kø­be brugt. Men i 00er­ne æn­dre­de den op­fat­tel­se sig. Især de un­ge for­bru­ge­re red på en bøl­ge af gen­brugs­go­der, men den­gang var det tø­jet, der var i fo­kus. I dag er alt salg­bart på lop­pe­mar­ke­der. Selv­om der var godt gang i væk­sten in­den fi­nanskri­sen, er den volds­om­ste stig­ning sket i åre­ne ef­ter, for­di det pri­va­te mar­ked er vok­set vold­somt. Ny elek­tro­nik­bøl­ge » Det er sket en for­an­dring i folks op­fat­tel­se af, hvad det vil si­ge at bru­ge pen­ge ef­ter fi­nanskri­sen. De er ble­vet op­mærk­som­me på, at man kan spa­re pen­ge på man­ge for­skel­li­ge må­der. ’ Har jeg de her ting stå­en­de, kan jeg li­ge så godt sæl­ge dem på et lop­pe­mar­ked. El­ler skal jeg kun bru­ge det her tøj til én fest? Så kan jeg li­ge så godt kø­be det brugt’.

Og så er den ny­e­ste bøl­ge, som man ser især i de stør­re by­er, som er salg af brugt elek­tro­nik – det var ik­ke spe­ci­elt stort før­hen, « si­ger gen­brugs­for­sker Fre­de­rik Lar­sen.

Og man­ge vil i frem­ti­den tæn­ke lop­pe­mar­ke­der som den pri­mæ­re shop­pe­mu­lig­hed, og der­for vil mar­ke­det fort­sat vok­se og for­gre­ne sig på nye og pro­fes­sio­nel­le må­der, for­di der er så man­ge pen­ge i det, spår gen­brugs­for­ske­ren. For re­tro er ori­gi­nalt og unikt.

TORS­DAG 24. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.