’ Køb med dit hjer­te frem for for­nuft ’

BT - - NYHEDER -

RE­TROGULD En pa­lisan­der­skænk æn­dre­de ver­den. Det klas­si­ske rek­tangu­læ­re mø­bel på ty nde ben fra 1960’ er­ne i den bra­si­li­an­ske træ­sort, som med sin mør­ke far­ve og dy­be glød ken­de­teg­ner en af nu­ti­dens helt sto­re re­tro­bøl­ger. le­ge med nips og fi gu­rer, og hvor der bli­ver gjort no­get ud af at py­n­te op til høj­ti­der som på­ske, « si­ger Lou­i­se Tril­lings­gaard, som er mor til Mej­se på fem år og Vil­la My på snart to år.

Pas­sio­nen for gen­brugsshop­ping bun­der for blog­ge­ren Frk. Tril­lings­gaard i, at hun kan ind­ret­te sig unikt. Og und­gå det mas­se­pro­du­ce­re­de. Det skal fø­les rig­tigt Få me­re per­son­lig­hed ind i dit hjem, ly­der det fra den er­far­ne lop­pe­s­hop­per. Vi er ble­vet go­de til det, men vi kan bli­ve bed­re, sy­nes Lou­i­se Tril­lings­gaard. Man­ge ved – el­ler tør – sta­dig ik­ke bru­ge genbrug i de­res in­dret­ning, men det er alt­så ba­re at få det gjort. Drøm­mer man om et spe­ci­fi kt mø­bel – el­ler mø­bel­ty­pe, kan man med for­del gå på lop­pe­mar­ked el­ler sø­ge på Den Blå Avis på in­ter­net­tet. Det spa­rer man og­så pen­ge på.

Køb det, pla­cér det i hjem­met og mærk eft er, om det fø­les rig­tigt. Der er in­gen fa­cit­lis­te i in­dret­ning, og der­for kan man ik­ke gø­re no­get for­kert.

» Vov dig ud i di­ne vil­de­ste drøm­me - fo­re­stil dig, at du ik­ke har de dum­me be­græns­nin­ger, som jeg oft e hø­rer: ’ Det er fedt hos dig hjem­me hos dig, men det vil­le al­drig gå hjem­me ved mig, jeg ved jo ik­ke no­get om, hvor man skal fi nde så­dan no­get’, « for­tæl­ler Lou­i­se Tril­lings­gaard – men det er der råd for:

» Køb med dit hjer­te frem for for­nuft . Hvis du gør det, vil du me­get sjæl­dent fejle i di­ne køb. Spørg dig selv, om du kan le­ve uden den­ne ting, og er sva­ret nej, skal man alt­så slå til. Og så hjæl­per det kun, at du med det sam­me ved, hvor tin­gen skal pla­ce­res i dit hjem, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.