Op­mun­tring til kræft­syg Ritt Bjer­re­gaard

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re over­borg­me­ster i Kø­ben­havn Ritt Bjer­re­gaard har en­de­lig få­et glæ­de­li­ge nyhe­der i for­bin­del­se med sit liv­stru­en­de kræft­for­løb. Ke­mo­te­ra­pi­en har gjort me­tast­a­ser­ne i lun­ger­ne min­dre, skrev hun i går på Fa­ce­book:

» Det be­ty­der ik­ke, at jeg er ble­vet hel­bredt, og jeg skal fort­sæt­te med ke­mo, men det var al­li­ge­vel et dej­ligt op­mun­tren­de sig­nal. Rig­tig god på­ske! «

Sid­ste for­år af­slø­re­de Ritt Bjer­re­gaard, at hun to gan­ge var ble­vet ope­re­ret for en kræft­tu­mor i en­de­tar­men. Ef­ter den før­ste ope­ra­tion fik hun det vær­re og vær­re, og der­for måt­te hun gen­nem­gå en ny ope­ra­tion.

Ved de ef­ter­føl­gen­de scan­nin­ger i hen­holds­vis sep­tem­ber og novem­ber kun­ne læ­ger­ne kon­sta­te­re ’ plet­ter’ på lun­ger­ne. Det vi­ste sig at væ­re me­tast­a­ser.

Lun­gekirur­ger­ne gav hen­de den ned­slå­en­de be­sked, at de ik­ke kun­ne fjer­ne kræf­ten, men at de kun­ne for­sø­ge at hol­de den ne­de med ke­mo­te­ra­pi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.