Mp­plad­ser

BT - - NYHEDER -

Marcus Knuth, som er ud­dan­net re­ser­veof­fi­cer, til for­sva­ret og spurg­te, om de kun­ne bru­ge ham i Af­g­ha­ni­stan.

Fra Lon­don hav­de han fulgt nø­je med i Dan­marks sta­dig me­re al­vor­li­ge mi­li­tæ­re en­ga­ge­ment i det fjer­ne, pla­ge­de land. Han hav­de ud­dan­nel­sen, nu var mu­lig­he­den der:

» Mød om tre uger, « lød be­ske­den i den an­den en­de af rø­ret.

Marcus Knuth hav­ne­de i før­ste om­gang Sand­ford- lej­ren i Hel­mand, hvor der hav­de væ­ret me­get hår­de kam­pe, in­den Ar­ma­di­l­lo- ba­sen blev etab­le­ret et par ki­lo­me­ter mod nord. Grup­pen i Sand­ford be­stod af ni mand af for­skel­lig na­tio­na­li­tet, hvoraf tre blev dræbt i lø­bet af Marcus Knut­hs før­ste to må­ne­der i lan­det.

Marcus Knuth be­skri­ver hver­da­gen som sol­dat i Af­g­ha­ni­stan som sim­pel: Me­get tidligt op. Ud på pa­trul­je. Hjem. Hvi­le. Mø­des med lo­ka­le, som kom­mer til ba­sen for at ta­le. Ud på pa­trul­je om af­te­nen.

Ef­ter et af­bræk i Ar­ma­di­l­lo brug­te Marcus Knuth de sid­ste uger af si­ne seks må­ne­der i Af­g­ha­ni­stan på de lo­ka­le, som han hav­de få­et et tæt for­hold til. Desvær­re så tæt, at dan­sker­nes nær­me­ste sam­ar­bejds­part­ner, en mand ved navn Ab­dul Kha­liq, en nat blev hen­tet i sit hjem af Ta­le­ban- folk på mo­tor­cyk­ler. Han blev kørt ned til flo­den, an­kla­get for at sam­ar­bej­de med van­tro og skudt i bag­ho­ve­det.

» He­le vo­res sam­ar­bej­de med lo­kal­be­folk­nin­gen kol­lap­se­de. Alt det, vi hav­de byg­get op, faldt sam­men, li­ge før jeg skul­le hjem til Dan­mark. Jeg vid­ste godt, at hvis jeg tog til­ba­ge som kamp­sol­dat, kun­ne mi­ne ni liv slip­pe op – el­ler og­så vil­le min mor slå mig ihjel, « for­tæl­ler Marcus Knuth. Til­ba­ge til Af­g­ha­ni­stan som ci­vil I ste­det kon­tak­te­de han Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et og spurg­te, om de kun­ne bru­ge hans er­fa­rin­ger som sol­dat og med pro­jekt­sty­ring. Mi­ni­ste­ri­et send­te ham til­ba­ge til Af­g­ha­ni­stan som ci­vil rå­d­gi­ver på genop­byg­nings­ind­sat­sen, og bag­ef­ter var han ved EUs po­li­ti­mis­sion, hvor han ar­bej­de­de med at ko­or­di­ne­re ud­dan­nel­sen af det af­g­han­ske po­li­ti.

I 2012 tog Marcus Knut­hs liv en ny drej­ning: Han rin­ge­de til Ven­stres Jakob El­le­mann- Jensen, som han kend­te i for­vej­en, og be­gynd­te kort ef­ter at ar­bej­de for ham.

» Jeg indså, at Bor­gen nok er det mest dy­na­mi­ske sted at kæm­pe for det, man tror på, « si­ger han.

Marcus Knuth blev og­så op­stil­let for par­ti­et, men vur­de­re­de, at den da­væ­ren­de S- R- SF- re­ge­ring vil­le sid­de ti­den ud, og at val­get først vil­le kom­me ef­ter tre år. Der­for tog han i mel­lem­ti­den en ma­ster­grad i po­li­tik og ad­mi­ni­stra­tion på Har­vard. Det sid­ste for­tæl­ler han i en bi­sæt­ning. og et land­brugs­syns­punkt fø­ler jeg mig hjem­me i Ven­stre. De Kon­ser­va­ti­ve ser jeg i dag som et par­ti for vil­la­e­je­re i Gentofte. « Hard­li­ner på Bor­gen Sin ild­dåb i land­spo­li­tik fik Marcus Knuth den 2. juli 2015 – sam­me dag han blev Ven­stres ud­læn­din­ge­ord­fø­rer – på di­rek­te tv i mø­det med De Ra­di­ka­les Ze­nia Stam­pe i DR2s De­ad­li­ne. De to dis­ku­te­re­de re­ge­rin­gens straks­op­stram­nin­ger på asy­l­om­rå­det, og som be­skre­vet i dag­bla­det Po­li­ti­ken gik den drev­ne ra­di­ka­le po­li­ti­ker hårdt til Marcus Knuth.

» Me­ner du vir­ke­lig, at du kan kom­me her som nyvalgt fol­ke­tings­med­lem nyvalgt ud­læn­din­ge­ord­fø­rer, og så plud­se­lig be­læ­re mig og he­le Dan­mark om, hvad der er vir­ke­lig­he­den, « spurg­te Ze­nia Stam­pe.

» Jeg har til­bragt år der­u­de som diplo­mat. Hvor me­get har du væ­ret der­u­de, « spurg­te Marcus Knuth til­ba­ge. » Jeg var su­per­nervøs, « for­kla­rer han i dag om epi­so­den: » Et el­ler an­det sted var det mit held, at hun gik så hårdt på, for­di det end­te med at ud­stil­le hen­de som unød­ven­digt ag­gres­siv og ned­la­den­de. Bag­ef­ter tænk­te jeg, at jeg godt kun­ne væ­re gå­et lidt me­re til stå­let. «

Si­den har Marcus Knuth få­et me­re er­fa­ring på den slag­mark, som ud­læn­din­gepo­li­tik­ken kon­stant ud­gør i kraft af de man­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter, som pres­ser EU- lan­de­ne på al­le le­der og kan­ter. Marcus Knut­hs per­son­li­ge hold­ning til, hvor­dan kri­sen skal hånd­te­res, er præ­get af hans er­fa­rin­ger fra blandt an­det Af­g­ha­ni­stan.

» Selv­føl­ge­lig er der i et vist om­fang ta­le om folk, som flyg­ter fra krig. Men løs­nin­gen er ik­ke at im­por­te­re al­le pro­ble­mer fra Mel­le­mø­sten, Nord­afri­ka og Af­g­ha­ni­stan. Det skal lø­ses lo­kalt. Vi ser det på de pa­ral­lel­sam­fund og den ra­di­ka­li­se­ring, der er op­stå­et i de­le af mil­jø­er­ne her­hjem­me, hvor svært det er at ab­sor­be­re men­ne­sker fra så frem­me­de kul­tu­rer på kort tid. For­di jeg har mødt den tankegang i de ra­di­ka­le mil­jø­er i Af­g­ha­ni­stan og Mel­le­mø­sten, ta­ger jeg må­ske og­så trus­len lidt me­re al­vor­ligt end de fle­ste an­dre. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.