Ja, ban­ders åben­ly­se has­h­bu­le skal ryd­des

BT - - NYHEDER - BRI­AN MIK­KEL­SEN

på om­rå­det ved jeg, at has­hhand­len på Chri­sti­a­nia er fi nan­si­e­ret og or­ga­ni­se­ret af ban­der som f. eks. Hells An­gels og er med til at fi nan­si­e­re an­dre for­mer for kri­mi­na­li­tet som over­fald og af­pres­ning. Der­for skal man ta­ge ban­der­nes ind­tægtskil­der væk, så man sam­ti­dig kan få stæk­ket no­get af den an­den kri­mi­na­li­tet. Chri­sti­a­nia er ble­vet en åben­lys has­h­cen­tral, hvor folk ved, de kan få hash. Der er han­del for hund­re­de­vis af mil­li­o­ner kro­ner. Det he­le hæn­ger sam­men, og der­for skal man ha­ve ryd­det den has­h­bu­le. Po­li­tiets ener­gi skal bru­ges på at ram­me bag­mæn­de­ne. De en­kel­te små­pus­he­re er li­ge­gyl­di­ge.

SOM TID­LI­GE­RE MI­NI­STER

Det klogt at ta­ge et skridt til­ba­ge og vur­de­re for­de­le og ulem­per ved le­ga­li­se­ring af res­sour­cer­ne til po­li­ti­et, så de kan be­kæm­pe has­hhand­len, hash og vi har i De Kon­ser­va­ti­ve og­så fo­re­slå­et, at der kom­mer fl ere po­li­ti­folk, og at de får fl ere res­sour­cer. Det, der fo­re­går på Chri­sti­a­nia, er uden for lan­dets lov og ret. Det skal der gri­bes fat i, og så må man jo bru­ge de nød­ven­di­ge res­sour­cer. Det hand­ler om vo­res rets­sik­ker­hed og tryg­hed.

MAN MÅ FIN­DE

imod en le­ga­li­se­ring af hash. Så kan man jo og­så le­ga­li­se­re ko­kain, her­o­in el­ler ind­brud. Al­le un­der­sø­gel­ser vi­ser uden und­ta­gel­se, at le­ga­li­se­ring af stoff er er far­ligt, og at det for nog­les ved­kom­men­de le­der til end­nu hår­de­re mis­brug. Det er jo net­op der­for, det er for­budt, og der­for lø­ser det in­tet at le­ga­li­se­re det.

JEG ER ME­GET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.