Nej, vi skal over­ve­je at le­ga­li­se­re hash

BT - - NYHEDER - PIA OL­SEN DYHR

res­sour­cer, og jeg me­ner, at det li­ge nu er langt vig­ti­ge­re at fo­ku­se­re på at træv­le even­tu­el­le ter­r­or­ri­stre­der op, end det er at øge be­man­din­gen af po­li­ti på Chri­sti­a­nia. Jeg sy­nes det er spild af po­li­tiets res­sour­cer i den tid, vi be­fi nder os i. Der me­ner jeg, at po­li­tiets res­sour­cer skal bru­ges på no­get an­det. Jeg lov­pri­ser selv­føl­ge­lig ik­ke på no­gen må­de lov­løs­hed, men jeg sy­nes al­le­re­de i dag, at der er en til­stræk­ke­lig po­li­ti­ind­sats på Chri­sti­a­nia.

PO­LI­TI­ET HAR BE­GRÆN­SE­DE

ET AF DE

al­le­re­de til ste­de på Chri­sti­a­nia og har lø­ben­de ra­zzi­a­er på ste­det. Jeg me­ner helt grund­læg­gen­de, at det må væ­re po­li­ti­et selv, der vur­de­rer, hvor­dan de­res ind­sats skal væ­re. Der har jeg til­lid til po­li­ti­et, og det er ik­ke no­get, vi skal lov­gi­ve om på Chri­sti­ans­borg.

PO­LI­TI­ET ER JO

sto­re pro­ble­mer ved has­hhand­len er, at den oft e hæn­ger sam­men med end­nu hår­de­re stoff er. Det er ved at væ­re tid til at ned­sæt­te en kom­mis­sion, som kan se på for­de­le og ulem­per ved le­ga­li­se­ring af hash. I den for­bin­del­se skal vi se på de er­fa­rin­ger, an­dre lan­de har gjort sig, og om det har haft en ind­fl ydel­se på mæng­den af kri­mi­na­li­tet, el­ler hvad der nu er sket. Sam­ti­dig er der nog­le hi­sto­ri­ske grun­de til, at hash er ulov­ligt, mens det er lov­ligt at drik­ke al­ko­hol og ry­ge. Det hav­de må­ske og­så væ­ret for­budt i en an­den tid. Bl. a. der­for er det klogt at ta­ge et skridt til­ba­ge og vur­de­re for­de­le og ulem­per ved le­ga­li­se­ring af hash.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.