Bie­ber på kan­ten af de­pres­sion

BT - - NYHEDER -

Justin Bie­ber har i øje­blik­ket enorm suc­ces med hit­sing­len ’ Sor­ry’, men nu må han og­så si­ge und­skyld til si­ne fans, eft er at han har afl yst en ræk­ke plan­lag­te V. I. P- mø­der.

Iføl­ge den 22- åri­ge ca­na­di­er skyl­des afl ys­nin­ger­ne, at han er så ud­brændt, at han til ti­der fø­ler sig på ran­den af en de­pres­sion.

» Jeg ny­der at mø­de så fan­ta­sti­ske men­ne­sker, men jeg en­der med at fø­le mig fuld­stæn­dig dræ­net, « skri­ver den un­ge mu­si­ker på In­s­ta­gram:

» Jeg vil ha­ve folk til at smi­le og væ­re gla­de, men ik­ke på min egen be­kost­ning, og jeg en­der al­tid med at fø­le mig men­talt og fø­lel­ses­mæs­sigt ud­mat­tet, græn­sen­de til en de­pres­sion. «

Justin Bie­ber vil i så fald ik­ke væ­re den før­ste bar­ne­stjer­ne, der bræn­der sam­men un­der ram­pe­ly­set og de man­ge for­vent­nin­ger, men han skri­ver i op­sla­get, at han frem­over vil pri­o­ri­te­re sin men­tale sund­hed.

» Jeg kan ik­ke gi­ve ud­tryk for, hvor ked af det jeg er, og jeg vil­le øn­ske, at det ik­ke var så hårdt for mig. Men jeg vil for­bli­ve i det sun­de mind­set, « skri­ver den træt­te ver­dens­stjer­ne.

Der har nu og­så væ­ret en øko­no­misk si­de­ge­vinst til Bie­bers ba­ck­s­ta­ge- hyg­ge. Iføl­ge avi­sen New York Daily News har bil­let­ter­ne for at mø­de ido­let lig­get i et pris­le­je på 6.000- 13.000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.