Moss Co­pen­ha­gen kon­kurs og for­tæt­ter

BT - - NYHEDER -

RELANCERING Tøj­kæ­den vil til­ba­ge til rød­der­ne. Så­dan ly­der det fra Moss Co­pen­ha­gen i en pres­se­med­del­el­se, som for­tæl­ler, at kæ­den net­op er ble­vet er­klæ­ret kon­kurs, men fort­sæt­ter i en ny kon­struk­tion og med en ny le­del­se.

År­sa­gen er pri­mært, iføl­ge den nye ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ders Fre­und, at Moss Co­pen­ha­gen tid­li­ge­re har fo­ku­se­ret for me­get på pro­jek­ter, der in­tet hav­de med ker­ne­for­ret­nin­gen at gø­re.

» Det har skabt et stort un­der­skud, selv­om bå­de de 12 bu­tik­ker og den nye who­lesa­le- for­ret­ning kø­rer glim­ren­de.

Der er ble­vet fo­ku­se­ret på ting, som ik­ke har haft no­get at gø­re med ker­ne­for­ret­nin­gen og som ik­ke har væ­ret bæ­re­dyg­ti­ge, « ly­der det.

Det har blandt an­det væ­ret tan­ker om mø­bel­bu­tik­ker og sandwich- og ju­i­ce­ba­rer, som har re­sul­te­ret i dy­re tom­me le­je­mål. In­gen bli­ver fy­ret » Vi har fuldt fo­kus på at hen­te det tab­te hjem – or­dent­lig­hed er en ker­ne­vær­di for os i den nye le­del­se, si­ger han og for­tæl­ler, at in­gen af de 125 an­sat­te skal væ­re ban­ge for en fy­re­sed­del.

In­gen vil bli­ve af­ske­di­get på grund af re­kon­struk­tio­nen. «

Tøj­kæ­den har tid­li­ge­re væ­ret un­der kri­tik, ef­ter at for­bru­ger­ma­ga­si­net Kon­tant på DR be­ret­te­de om et ar­bejds­mil­jø med blandt an­det stress og ka­os.

Her for­tal­te nog­le tid­li­ge­re an­sat­te, hvor­dan de skul­le ar­bej­de for åben dør om vin­te­r­en, så de stod og frøs he­le ar­bejds­da­gen.

Men pro­gram­met har ik­ke haft ind­fly­del­se på kon­kur­sen, si­ger An­ders Fre­und, som dog un­der­stre­ger, at man frem­over vil ha­ve stor fo­kus på ar­bejds­mil­jø­et.

» Der har væ­ret en kul­tur, hvor de an­sat­te ik­ke har tur­det ta­ge be­slut­nin­ger. Det skal der æn­dres på.

Vi vil til­ba­ge til rød­der­ne og fo­ku­se­re på at la­ve mo­de­tøj til pi­ger, « si­ger An­ders Fre­und.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.