DAN­MARK

BT - - NYHEDER -

var på diplo­ma­tisk god fod med og hav­de sto­re øko­no­mi­ske in­ter­es­ser i. Lan­de med tek­no­lo­gi­er og rå­stof­fer.

Skot­ter­ne fik pan­da­er, det sam­me gjor­de lan­de som Frank­rig, Ja­pan, Ca­na­da og Sin­ga­po­re. Si­den er bl. a. Ma­lay­sia og Bel­gi­en og­så ble­vet med­lem­mer af pan­da­klub­ben.

Ma­lay­sia fik dy­re­ne over­dra­get i maj 2014 i an­led­ning af 40 års diplo­ma­ti­ske for­bin­del­ser mel­lem de to lan­de. Over­dra­gel­sen blev dog en lil­le må­ned for­sin­ket, da der op­stod kortva­ri­ge diplo­ma­ti­ske for­vik­lin­ger ef­ter Ma­lay­sia Air­li­nes flight 370s styrt på vej fra Ku­a­la Lum­pur til Bei­jing.

Sam­ti­dig med at ca­na­di­er­ne i 2011 modt­og panda- par­ret Er Shun og Da Mao, ind­gik de af­ta­le med Ki­na om at le­ve­re uran frem til 2025. Der blev li­ge­le­des skre­vet un­der på af­ta­ler om eks­port af sæl­kød, mens et ki­ne­sisk stats­fir­ma køb­te olie­virk­som­he­den Op­ti Ca­na­da for 2,1 mil­li­ar­der dol­lar. På sam­me må­de med de to pan­da­er i Frank­rig. Det lån faldt sam­men med bl. a. ener­gi­tek­no­lo­gi­ske af­ta­ler mel­lem de to lan­de for 20 mil­li­ar­der dol­lar, skri­ver for­sker­ne. Uran og bjør­ne De en­gel­ske for­ske­re no­te­rer sig, at der i den ny­e­ste form for pan­da­diplo­ma­ti ser ud til at væ­re en sær­lig sam­men­hæng mel­lem ud­lån af bjør­ne og fo­re­kom­sten af uran i mod­ta­ger­lan­de­ne. Ki­ne­ser­ne sat­ser

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.