Mmer til Dan­mark

BT - - NYHEDER -

tu­r­om­rå­de « .

» Men om­rå­det har læn­ge væ­ret un­der ki­ne­sisk ind­fly­del­se, « si­ger han.

Den ti­be­tan­ske for­bin­del­se

» Ja, Ki­na har in­gen in­ter­es­se i at op­ly­se, at det her om­rå­de op­rin­de­ligt er ti­be­tansk, « for­tæl­ler han:

» Jeg er ik­ke mod­stan­der af pan­da­er kom­mer til Dan­mark. Men jeg er mod­stan­der af, at Dan­mark lig­ger på ma­ven for Ki­na, hvil­ket pan­da­diplo­ma­ti­et og­så er en lil­le del af. «

For­sker­ne sam­men­lig­ner pan­da­diplo­ma­ti­et med en gam­me­la­si­a­tisk tra­di­tion, hvor sul­ta­ner gav sjæld­ne hvi­de ele­fan­ter til an­dre her­ske­re, de var el­ler vil­le væ­re på god fod med. Ele­fan­ter­ne var hel­li­ge, og de nye eje­re for­plig­te­de sig såvel øko­no­misk som moralsk til at hol­de dem i li­ve.

Men, som for­sker­ne skri­ver, så er pan­da­diplo­ma­ti­et af i dag kom­met for at bli­ve og vil i frem­ti­den bli­ve brugt end­nu me­re af ki­ne­ser­ne.

» For­valt­nin­gen af pandaen vil, me­re end no­gen­sin­de, væ­re re­sul-

PANDAEN Pandaen er en op til 110 ki­lo tung bjørn, der le­ver i bjer­ge­ne i de så­kald­te tå­ge­sko­ve i det cen­tra­le Ki­na. Den le­ver næ­sten ude­luk­ken­de af bam­bus og spi­ser 15- 20 ki­lo om da­gen. Den spi­ser dog og­så æg, småkræ og in­sek­ter. ta­tet af et kom­pleks og dy­na­misk sam­spil mel­lem mar­ked, po­li­tik og na­tur­be­skyt­tel­se, « for­ud­ser de.

Zoo i Kø­ben­havn for­ven­ter at kun­ne præ­sen­te­re pan­da­er­ne i slut­nin­gen af 2017. Den bli­ver be­trag­tet som sjæl­den og tru­et i na­tu­ren. Det er uklart, hvor man­ge vil­de pan­da­er der er til­ba­ge. Må­ske om­kring 1.500. Der er må­ske 250 pan­da­er i zoo­er og cen­tre i Ki­na og små 50 i zoo­lo­gi­ske ha­ver i 17 lan­de uden for Ki­na.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.