Sa­rah Pa­lin har job som tv- dom­mer i kik­ker­ten

BT - - NYHEDER -

Sa­rah Pa­lin er kendt som en far­ve­rig per­son­lig­hed, der har gjort sit for at ud­vi­ske græn­ser­ne mel­lem re­a­li­ty og po­li­tik. Og nu får kvin­den, der har gi­vet sin støt­te til Do­nald Trump i den ak­tu­el­le valg­kamp, må­ske sit eget pro­gram som tv- dom­mer.

I før­ste om­gang skal den 52- åri­ge po­li­ti­ker fil­me et pi­lo­t­af­snit, som vil bli­ve brugt til at be­slut­te, om se­ri­en kan bli­ve en re­a­li­tet. Pro­gram­met kom­mer til at min­de om det ame­ri­kan­ske tv- show ’ Jud­ge Ju­dy’, hvor al­min­de­li­ge ame­ri­ka­ne­re ta­ger de­res stri­dig­he­der op i ret­ten for­an rul­len­de ka­me­ra­er.

» Når du ser på Pa­lin, hen­des per­son­lig­hed, hen­des stil, hen­des bre­de ap­pel og det fak­tum, at hun er så ut­ro­lig god på fjern­syn, gør det hen­de til det na­tur­li­ge valg for det­te for­mat, « si­ger Howard Brag­man, der er tals­per­son for tv- pro­gram­mets pro­du­ce­re, til ABC News:

» Hun er ik­ke ban­ge for at fæl­de dom. Uan­set om du er enig el­ler ue­nig, har hun et syns­punkt, og det er det, som dri­ver den­ne ty­pe tv­pro­gram­mer, « si­ger Howard Brag­man.

I mod­sæt­ning til dom­me­ren i ’ Jud­ge Ju­dy’ har Sa­rah Pa­lin in­gen juri­disk ud­dan­nel­se, men hvis showet bli­ver en re­a­li­tet, skal del­ta­ger­ne nok for­ven­te en hård linje.

I 2014 holdt Sa­rah Pa­lin en kon­tro­ver­si­el ta­le for Na­tio­nal Ri­f­le As­so­ci­a­tion, hvor hun kald­te præ­si­dent Oba­ma for blød­sø­den og ar­gu­men­te­re­de for at ge­nind­fø­re den bruta­le af­hø­rings­me­to­de wa­ter­bo­ar­ding, som var en del af Bus­had­mi­ni­stra­tio­nens krig mod ter­ror. Ved wa­ter­bo­ar­ding tvin­ger man vand ned i lun­ger­ne på den, der skal af­hø­res, så det fø­les, som om de skal kvæ­les.

» Fjen­der, der vil ud­s­let­te Ame­ri­ka. Det er åben­lyst, at de har in­for­ma­tio­ner om ter­r­or­pla­ner. Men du kan ik­ke for­nær­me dem, el­ler gø­re dem dår­ligt til­pas. Hvis jeg be­stem­te, vil­le de vi­de, at wa­ter­bo­ar­ding er må­den, vi dø­ber ter­r­o­ri­ster på, « sag­de Sa­rah Pa­lin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.