Rig ki­ne­ser by­der 3,6 mia. kr. for B& O

BT - - NYHEDER -

SPOTPRIS Den ki­ne­si­ske rig­mand Qi Ji­an­hong skal væ­re klar til at be­ta­le en pris på om­kring 85 kr. pr. ak­tie, sva­ren­de til ca. 3,6 mil­li­ar­der kr. for he­le B& O. Det er­fa­rer Berlingske Business fra kil­der med kend­skab til for­hand­lin­ger­ne.

Qi Ji­an­hong har gen­nem må­ne­der for­hand­let med B& Os be­sty­rel­se med for­mand Ole An­der­sen i spid­sen. Det off ent­lig­gjor­de B& O- be­sty­rel­sen tirs­dag på for­an­led­ning af Qi Ji­an­hong og hans Spark­le Roll Group – men uden at op­ly­se et kon­kret køb­stil­bud el­ler ba­re en til­ken­de­gi­vel­se af en pris. For­ven­ter me­re Men til­bud­det på ca. 85 kr. pr. ak­tie – el­ler 3,6 mil­li­ar­der kr. – er tæt på den nu­væ­ren­de ak­tie­kurs på lidt over 70 kr. pr. ak­tie, sva­ren­de til ca. 3,1 mil­li­ar­der kr. for he­le B& O. Det afh ol­der iføl­ge Ber­ling­s­kes op­lys­nin­ger B& O- be­sty­rel­sen fra at ac­cep­te­re end­si­ge an­be­fa­le det ki­ne­si­ske bud.

Et bud på om­kring 85 kr. pr. ak­tie re­præ­sen­te­rer for lil­le en præ­mie til ak­tio­næ­rer­ne i for­hold til den ak­tu­el­le kurs i B& O. Ty­pisk skal en kø­ber gi­ve en ’ over­kurs’ på om­kring 30 pct. el­ler me­re for at over­ta­le ak­tio­næ­rer­ne i et børsno­te­ret sel­skab til at sæl­ge. Der­til kom­mer, at det før­ste bud som re­gel skal hæ­ves for at gi­ve ak­tio­næ­rer­ne en fø­lel­se af, at de har for­hand­let pri­sen lidt op.

Hver­ken B& O- for­mand Ole An­der­sen el­ler adm. di­rek­tør Tue Man­to­ni øn­sker at kom­men­te­re Ber­ling­s­kes op­lys­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.