Will Smith som ’ Dok­tor Ke­de­lig’

BT - - KULTUR -

FILM

’ Con­cus­sion’ Dra­ma In­struk­tør: Pe­ter lan­des­man *** ***

Og al­le­re­de her op­står det før­ste sto­re pro­blem.

Som dansk bi­o­gr­af­gæst kan det trods al­le de go­de in­ten­tio­ner væ­re svært at bli­ve op­hid­set over hi­sto­ri­en om en sports­gren, hvor en stor del af ud­for­drin­gen lig­ger i at lø­be ind i hin­an­den med ho­ve­d­et først.

Og pro­blem num­mer to kan de­les li­ge­ligt imel­lem fi lmens in­struk­tør, Pe­ter Lan­des­man og Will Smith. For­ud­si­ge­ligt Beg­ge væl­ger nem­lig at for­tæl­le hi­sto­ri­en li­ge eft er bo­gen – alt for me­get ’ li­ge eft er bo­gen’.

Vi får den ob­liga­to­ri­ske mod­stand fra min­dre ge­ni­a­le læ­ger, lidt for­ud­si­ge­lig ra­cis­me og en for­tæl­le­ryt­me, der til ti­der ud­vik­ler sig nær­mest smer­te­fuldt lang­somt.

Tag ik­ke fejl. Hjer­neska­de er en al­vor­lig sag. NFLs me­to­der er fra­stø­de­n­de. Og ra­cis­me bur­de selv­føl­ge­lig al­drig fi nde sted.

Men som in­gre­di­en­ser i den­ne i og for sig vel­le­ve­re­de fi lm om én af USAs stør­ste sport­s­skan­da­ler fun­ge­rer det ba­re ik­ke.

Og selv­om Smith er om­gi­vet af vel­me­nen­de sku­e­spil­le­re som Alec Balwin og Al­bert Brooks, og selv­om hans afri­kan­ske ac­cent er im­po­ne­ren­de, så kan man ik­ke la­de væ­re med at væ­re lidt li­geg­lad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.