The Be­at­les’ hel­li­ge gral er ble­vet solgt

BT - - TV/RADIO -

VI­NYL PÅ AUK­TION Et ek­stremt sjæl­dent Be­at­lesal­bum fra ban­dets tid­li­ge da­ge er ble­vet solgt for over 730.000 kro­ner på auk­tion. Det skri­ver BBC. Den dy­re­ba­re ski­ve var den før­ste, The Be­at­les ind­spil­le­de, in­den de for al­vor brød igen­nem, og den blev brugt til at prom­ove­re de fi­re kom­men­de ro­ck­stjer­ner af ma­na­ge­ren Bri­an Ep­ste­in.

Med en sir­lig hånd­skrift og et par au­ten­ti­ske sta­ve­fejl har Ep­ste­in skre­vet en tekst på hver si­de af pla­den, der vi­ser lidt om hie­rar­ki­et i den nystar­te­de ro­ck­grup­pe.

På den ene si­de står der nem­lig, at mu­sik­ken er skre­vet af ’ Paul McCart­ney & The Be­at­les’, mens ’ Jo­hn Len­non & The Be­at­les’ er kre­di­te­ret på den an­den. Må­ske ik­ke så un­der­ligt, hvis Ge­or­ge Har­ri­son og Ringo Starr en gang imel­lem føl­te sig over­se­te. Lå på lof­tet i 50 år Pla­den blev fun­det på et loft hos key­bo­ardspil­le­ren Les Magu­i­re fra

VEJ­RET I DAG

Li­ver­pool- ban­det Ger­ry and The Pa­ce­ma­kers, der nok mest er kendt for pop­hit­tet ’ You’ll Ne­ver Walk Alo­ne’. Her har pla­den, der bli­ver be­teg­net som en ’ hel­lig gral- gen­stand’ lig­get gemt og glemt i 50 år.

Det er ik­ke før­ste gang, at gam­le Be­at­les- ob­jek­ter bli­ver solgt, men pla­den lig­ger dog i den min­dre spek­taku­læ­re en­de af ska­la­en.

I be­gyn­del­sen af året blev en hår­lok fra Jo­hn Len­non solgt for knap en kvart mil­li­on, og tid­li­ge­re er en druk­vi­se og en blom­ster­de­ko­re­ret toilet­kum­me, der var i ’ Imag­i­ne’san­ge­rens va­re­tægt, ble­vet solgt for hen­holds­vis 200.000 og 100.000 kro­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.