R TIL NYT

BT - - BT SPORTEN - Kas­per Schmeichel Kas­per Schmeichel Da­ni­el Ag­ger Si­mon Kjær An­dreas Chri­sten­sen Da­ni­el Ag­ger Si­mon Kjær An­dreas Chri­sten­sen Riza Dur­mi­si Tho­mas Dela­ney Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg Tho­mas Dela­ney Chri­sti­an Erik­sen Da­ni­el Wass Riza Dur­mi­si Pi­er­re- Emi­le

TORS­DAG 24. MARTS 2016

Land­stræ­ne­ren hæl­der mod en 3- 5- 2- op­stil­ling, hvor en An­dreas Chri­sten­sen i su­per­form er med fra start. På kan­ter­ne har Da­ni­el Wass og Riza Dur­mi­si sto­re off en­si­ve kva­li­te­ter, mens den cen­tra­le midt­ba­ne hol­des af Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg og Tho­mas Dela­ney. Las­se Vi­bes hur­tig­hed og dyb­de­løb til­ta­ler land­stræ­ner, der mu­lig­vis ser Brent­ford- spil­le­ren som et bed­re sup­ple­ment til Nicolai Jør­gen­sen end ek­sem­pel­vis Yus­suf Poul­sen. Med de spil­le­re, det dan­ske lands­hold har til rå­dig­hed, er en 3- 5- 2- op­stil­ling et bå­de op­lagt og sær­de­les in­ter­es­sant eks­pe­ri­ment. Bå­de ’ AC’ og Ag­ger er stær­ke bold­spil­le­re, mens Kjær er en frem­ra­gen­de op­ryd­der. Al­le tre kan ud­nyt­tes til ful­de i det­te sy­stem. Midt­ba­nen har bå­de pon­dus, ag­gres­si­vi­tet og in­tel­li­gens, og på kan­ter­ne kan bå­de Wass og Dur­mi­si ud­for­dre mand mod mand. Jeg hav­de imid­ler­tid valgt Yus­suf Poul­sen frem for Las­se Vi­be, da jeg ser en stør­re frem­tid og et stør­re po­ten­ti­a­le i Poul­sen. Des­u­den har han – ud­over sin hur­tig­hed – og­så et fi nt ho­ved­spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.