Nye knog­ler på ske­let­tet

BT - - BT SPORTEN -

DET ER INDIKATIONERNES tid på det dan­ske lands­hold. I aft en stil­ler det rød- hvi­de mand­skab sig for før­ste gang op på ba­nen sam­men­sat og or­ke­stre­ret af Åge Ha­rei­de i et øje­blik, der kan gi­ve ty­de­li­ge pej­le­mær­ker for frem­ti­den for na­tio­nens fod­bold­fl agskib.

For hvor­dan stil­ler Ha­rei­de op? Bli­ver det i den 3- 5- 2- for­ma­tion, de før­ste træ­nin­ger har in­di­ke­ret? Det svar bli­ver sær­de­les in­ter­es­sant at få. MINDST LI­GE SÅ in­ter­es­sant bli­ver det imid­ler­tid at se, om vo­res nye nor­ske land­stræ­ner al­le­re­de har fun­det si­ne fa­vo­rit­ter i trup­pen. Hvil­ke spil­le­re vil han kort sagt sat­se på? Det gæl­der ik­ke ba­re i lø­bet af de kom­men­de må­ne­der, op til VMkva­li­fi ka­tions­tur­ne­rin­gen be­gyn­der. Nej, det gæl­der i end­nu hø­je­re grad de næ­ste to år frem mod VM i Rusland og den fo­re­lø­bi­ge ud­løbs­da­to på Ha­rei­des kon­trakt.

I den op­tik er en­kel­te spil­le­re selvskrev­ne. Kas­per Schmeichel er urør­lig på må­l­mand­spo­sten, og for­an ham står Si­mon Kjær me­re og me­re fast, eft er­hån­den som han ud­vik­ler sig og kry­ber ind i de år, der for en for­svars­spil­ler over en bred kam er kar­ri­e­rens bed­ste.

Med for man­ge spørgs­måls­tegn svæ­ven­de om­kring sig har Da­ni­el Ag­ger ik­ke læn­ge­re sam­me po­si­tion, og det sam­me kan – mildt sagt – si­ges om Ni­ck­las Bendt­ner, som jeg tror, vil gå en end­nu me­re usik­ker lands­holds­frem­tid i mø­de, end vi hidtil har set. MEN HVEM ER det så – ud­over de selvskrev­ne – som Åge Ha­rei­de vil byg­ge den næ­re lands­holds­frem­tid op om­kring? Jeg har et par bud på, hvem den nye land­stræ­ner ka­ster sin kær­lig­hed på.

Chri­sti­an Erik­sen er i sig selv selvskre­vet til en plads i star­top­stil­lin­gen. Det var han un­der Mor­ten Ol­sen, og det sam­me vil væ­re til­fæl­det på Ha­rei­des vagt. Når han al­li­ge­vel skal næv­nes her, er det, for­di net­op Erik­sens rol­le vil væ­re et af Ha­rei­des før­ste og stør­ste fo­kus­punk­ter. Tot­ten­ham- spil­le­ren skal for­vand­les fra en spil­ler, der er med hver gang, til en spil­ler der kan reg­nes med hver gang. En nøg­le­spil­ler og et om­drej­nings­punkt sim­pelt­hen HOLD ØJE MED Islands Gyl­fi Si­gurds­son i aft en. Den rol­le og be­tyd­ning, han har for det island­ske hold, skal Erik­sen ha­ve for det dan­ske. Erik­sen kan bli­ve en fa­ne­bæ­rer for Ha­rei­des pro­jekt, men han kan og­så en­de som den stør­ste sten i nord­man­dens fod­bold­støv­le. Hvor­dan det en­der, bli­ver ra­sen­de in­ter­es­sant at føl­ge.

Det sam­me bli­ver An­dreas Chri­sten­sens uvik­ling som dansk lands­holds­spil­ler. Årets ta­lent lig­ner fra dag ét en mand til Ha­rei­des star­top­stil­ling. An­der­le­des kan det ik­ke tol­kes, når land­stræ­ne­ren eft er alt at døm­me spil­ler med tre mand i bag­kæ­den for at gø­re plads til den om­bej­le­de te­e­na­ger fra Borus­sia Mön­cheng­lad­bach. ’ AC’ kom­mer – og han kom­mer for at bli­ve. Han er fast mand og en byg­ge­sten de kom­men­de to år – og for­hå­bent­lig man­ge år frem i ti­den. ’ AC’ ER ØJEBLIKKETS dar­ling i dansk fod­bold. Præ­cis dén rol­le hav­de Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg for ba­re 10 må­ne­der si­den. Her var Øster­brodren­gen en nøg­le­spil­ler på ba­nen og et sym­bol uden­for, hvor hans tå­rer eft er sej­ren over Ser­bi­en blød­gjor­de mindst én si­de i hi­sto­ri­e­bo­gen om dansk lands­holds­fod­bold. Men i eft er­å­ret for­svandt Højb­jerg. Bå­de fra star­top­stil­lin­gen og ram­pe­ly­set. Åge Ha­rei­de vil brin­ge ham til­ba­ge. Højb­jerg får en nøg­lerol­le på et hold, hvor den ud­le­je­de Bayern- spil­ler skal age­re boks- til- boks- spil­ler på en ny, me­re ag­gres­siv midt­ba­ne. HER FÅR HØJB­JERG sel­skab af FC Kø­ben­havns Tho­mas Dela­ney, der al­le­re­de har spil­let sig helt ind i kridt­hu­set hos Ha­rei­de. Land­stræ­ne­ren er dybt im­po­ne­ret af FCK­kap­ta­j­nen, som han kal­der ’ en spil­ler eft er sit hjer­te’ og ’ Su­per­liga­ens bed­ste’. Dela­ney bli­ver lands­hol­dets nye mo­tor og skal – med sit ho­ved­spil – og­så fi nde vej ind i fel­tet. FCKe­ren lig­ner al­le­re­de nu land­stræ­ner­skift ets må­ske al­ler­stør­ste vin­der. Og det er fortjent. Dela­ney har holdt et us­and­syn­ligt højt ni­veau gen­nem me­get lang tid på klubhol­det. Nu får han lov at vi­se, om det og­så ræk­ker i rødt og hvidt. DET SAM­ME GØR sig gæl­den­de for klubkam­me­ra­ten Nicolai Jør­gen­sen. Li­ge nu er Jør­gen­sen første­an­gri­be­ren på Ha­rei­des lands­hold, og hvem si­ger, det ik­ke bli­ver ved så­dan?

Mor t e n Ol­sens ske­let be­stod til sidst af spil­le­re som blandt an­dre Wil­li­am Kvist, Mi­cha­el Kro­hn- De­hli og Ni­ck­las B e n d t n e r . Men med en o msk r i v n i n g af ord­s­pro­get om de ’ nye bol­ler på sup­pen’ kan vi se frem til ’ nye knog­ler på ske­let­tet’ un­der den nye land­stræ­ner. Og knog­ler­ne vir­ker stær­ke.

SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.