PÅ NYT EVEN­TYR

BT - - BT SPORTEN - TUNG BE­SLUT­NING

støt­te og væ­ret en stor del af min suc­ces. Ran­ders FC vil al­tid ha­ve en spe­ci­el plads i mit hjer­te sam­men med mi­ne hold­kam­me­ra­ter og al­le i og om­kring klub­ben, « si­ger Borring i en pres­se­med­del­el­se og fort­sæt­ter:

» Jeg har mod­ta­get så me­get sym­pa­ti og for­stå­el­se gen­nem den se­ne­ste tid, og den vil al­drig bli­ve glemt. Jeg skal nu ud på et nyt even­tyr med fod­bol­den og tak­ker end­nu en gang for je­res støt­te og for­stå­el­se. «

Sa­gen eska­le­re­de for to uger si­den, hvor det kom frem, at Bor­rings eks­ko­ne, Kira Egs­gaard, hav­de fun­det pri­vat sam­men med Chri­sti­an Kel­ler, der net­op og­så var ble­vet skilt fra sin ko­ne.

Det fi k Borring til at ud­ta­le sig me­get kon­tant om sin hold­kam­me­rat, og den tid­li­ge­re OB- spil­ler svor, at han al­drig no­gen­sin­de vil­le spil­le sam­men med Kel­ler igen. Fo­kus på Nor­ge og Sve­ri­ge Jonas Bor­rings agent, Fredrik Risp, jag­ter nu nye mu­lig­he­der for spil­le­ren.

» Det har væ­ret en me­get tur­bu­lent tid det se­ne­ste par uger, og Jonas har haft man­ge tan­ker om, hvad der skal ske. Det er først in­den for de sid­ste to- tre da­ge, at der er kom­met kon­kre­te løs­nings­mu­lig­he­der i for­hold til at få løst kon­trak­ten, så det er sta­dig­væk me­get nyt, « si­ger agen­ten.

Fredrik Risp vil ik­ke af­vi­se mu­lig- he­den for en dansk klub, men hans pri­mæ­re fo­kus er på den sven­ske og nor­ske liga, som fort­sat er i op­start­s­fa­sen.

» Der er to- tre klub­ber, som har vist kon­kret in­ter­es­se in­den for de sid­ste da­ge, « si­ger Fredrik Risp, som dog ik­ke vil kon­kre­ti­se­re præ­cist, hvor de om­tal­te klub­ber er pla­ce­ret, men han åb­ner dog lidt:

» Først og frem­mest kig­ger vi på Nor­ge og Sve­ri­ge. «

Jonas Bor­rings frem­tid bli­ver alt­så af­gjort in­den for det næ­ste kor­te styk­ke tid.

End­nu et skift e kan dog kom­me på ta­le for ham al­le­re­de til som­mer.

» Først og frem­mest kig­ger vi på en kort­tids­løs­ning frem til som­mer, og så må vi se, hvad der sker, « si­ger Fredrik Risp. Ude­luk­ket fra Su­per­liga­en Bag agen­tens ud­ta­lel­se skju­ler sig den kends­ger­ning, at Jonas Borring ik­ke me­re i det­te for­år kan op­træ­de i Su­per­liga­en.

Han kan ik­ke skift e til en an­den dansk klub, da trans­fer­vin­du­et er luk­ket, og han blev løst fra sin kon­trakt på et tids­punkt, hvor trans­fer­vin­du­et var luk­ket.

Det op­ly­ser Pe­ter Eb­be­sen, der er tur­ne­rings­chef i Di­vi­sions­for­e­nin­gen, til Tips­bla­det. dk.

» Punkt ét er, at han har væ­ret på ba­nen i det her hal­ve år. Punkt to er, at han har få­et op­hæ­vet sin aft ale uden for trans­fer­vin­du­et. Det be­ty­der, at han nor­malt kun kan spil­le for en ny klub ( hvor trans­fer­vin­du­et er luk­ket, red.), når trans­fer­vin­du­et åb­ner igen. Var han ble­vet op­hæ­vet in­den 1. fe­bru­ar, kun­ne han frit skif­te klub, si­ger Pe­ter Eb­be­sen.

Der fi ndes und­ta­gel­ser for reg­len, men de om­fat­ter kun, hvis en klub er gå­et kon­kurs, el­ler hvis en klub har mis­lig­holdt en kon­trakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.