Prø­vet at rin­ge

BT - - BT SPORTEN -

TTOORRSSDDAAGG 2 42.4 M. MARATRS T2S0 126016

KIG­GER FREMAD trakt her, og det er mit ar­bej­de frem til som­me­ren 2017. « den. Jeg har kon­trakt til næ­ste som­mer. Og det for­hol­der jeg mig til. «

» Det er en tr­æls si­tu­a­tion. Og en si­tu­a­tion, man helst vil­le væ­re for­u­den. Men det kun­ne ik­ke la­de sig gø­re, og så måt­te vi lø­se den på den bedst mu­li­ge må­de. «

OVER­BLIK

9. MARTS:

Ran­ders FC med­del­er, at Jonas Borring af per­son­li­ge år­sa­ger har få­et fri på ube­stemt tid.

Jonas Borring for­tæl­ler til Ek­stra Bla­det, at ’ per­son­li­ge år­sa­ger’ dæk­ker over, at hold­kam­me­rat og an­fø­rer i Ran­ders – Chri­sti­an Kel­ler – har ind­ledt et for­hold til Bor­rings ko­ne, som Borring sta­dig bor sam­men med, selv om par­ret er ved at bli­ve skilt. Ran­ders FC ta­ger an­fø­rer­bin­det fra Chri­sti­an Kel­ler som føl­ge af sa­gen. Mads Fen­ger ud­pe­ges som ny an­fø­rer.

Jonas Borring slår over for fl ere me­di­er fast, at han ik­ke vil spil­le på hold med Kel­ler igen. Ran­ders FC- di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard slår fast, at klub­ben ik­ke kan fy­re Chri­sti­an Kel­ler på bag­grund af sa­gen. Chri­sti­an Kel­ler si­ger til BT, at han ik­ke kan se no­gen grund til, at han skal for­la­de Ran­ders.

Ran­ders FC ta­ber til Brønd­by uden hver­ken Kel­ler el­ler Borring i trup­pen. Træ­ner Co­lin Todd vra­ger Kel­ler til kam­pen og hen­vi­ser til, at spil­ler­trup­pen ak­tu­elt ik­ke har respekt for Kel­ler. Di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard hå­ber, at di­a­log kan ska­be en løs­ning. Sa­gen kræ­ver tid, slår han fast.

Ran­ders ry­ger ud af po­kal­tur­ne­rin­gen eft er en tæt kamp mod FCK – igen uden Borring og Kel­ler. Borring har sta­dig or­lov, og Kel­ler er igen valgt fra af træ­ner Co­lin Todd.

Chri­sti­an Kel­ler si­ger til BT, at han kun vil spil­le fod­bold i Ran­ders. Når og hvis han stop­per i Ran­ders, er kar­ri­e­ren slut.

11. MARTS:

12. MARTS:

13. MARTS:

16. MARTS:

18. MARTS:

20. MARTS:

Ran­ders spil­ler tred­je kamp i træk uden Borring og Kel­ler som føl­ge af sa­gen. Kel­ler er igen fra­valgt, og Ran­ders ta­ber hjem­me til Vi­borg. Ran­ders- spil­ler Mads Age­sen si­ger eft er­føl­gen­de, at han hå­ber, der snart fi ndes en løs­ning, idet hol­det godt kun­ne bru­ge beg­ge spil­le­re – el­ler i det mind­ste én af dem – på ba­nen.

23. MARTS:

Ran­ders FC med­del­er, at klub­ben er ble­vet enig med Jonas Borring om at op­hæ­ve kon­trak­ten. Di­rek­tør Mi­cha­el Grav­gaard la­der for­stå, at der re­elt ik­ke var et al­ter­na­tiv, selv om han ger­ne hav­de set Borring til­ba­ge i trup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.