Lar­sen er ra­sen­de

BT - - BT SPORTEN -

TRUS­SEL

MA­DE IN DEN­MARK Den in­ter­na­tio­na­le golf­tur­ne­ring er ble­vet spil­let si­den 2014 på ba­nen ved Him­mer­land Golf & Spa Resort i lands­by­en Gat­ten ved Far­sø Den blev det før­ste år vun­det af skot­ten Marc War­ren, der var to slag bed­re end Bradley Dred­ge

2015 strøg eng­læn­de­ren David Hor­sey til tops, og var to slag bed­re end hen­holds­vis Sø­ren Kjeld­sen, Kri­stof­fer Broberg og Ter­ry Pil­ka­da­ris Ef­ter pla­nen af­vik­les tur­ne­rin­gen i år i pe­ri­o­den 25.- 28. au­gust

Ivær­digt, at Lars Lar­sen tru­er med at flyt­te Ma­de in Den­mark i 2017, for­di Re­gion Nord­jyl­land på grund af en fol­ke­tings­be­slut­ning om en om­pri­o­ri­te­ring af de re­gio­na­le ud­vik­lings­mid­ler i år er le­ve­rings­dyg­tig i min­dre støt­te end tid­li­ge­re.

» Hvad der sker øko­no­misk i år har jo in­tet med 2017 at gø­re, og un­der al­le om­stæn­dig­he­der vil­le vi ef­ter tur­ne­rin­gens etab­le­rings­fa­se i 2016 stop­pe be­vil­lin­ger­ne, « si­ger hun.

Det er ik­ke gå­et tur­ne­rin­gens pro­mo­tor Flem­m­ing Astrups næ­se for­bi, at Lars Lar­sen er ra­sen­de over, at bud­get­tet er ved at skri­de.

» Jeg har in­gen kom­men­ta­rer til det. Ud­mel­din­ger­ne til me­di­er­ne ta­ger Lar­sen sig af. Men jeg kan si­ge så me­get, at vi er godt i gang med at for­be­re­de 2016- ud­ga­ven af Ma­de in Den­mark, « si­ger Flem­m­ing Astrup. En stør­re tur­ne­ring De før­ste to år af tur­ne­rin­gen har den sam­le­de præ­miesum væ­ret 1,5 mio. eu­ro, og selv­om Re­gion Nord­jyl­lands støt­te­be­løb skæ­res med 5,5 mio. kro­ner, er præ­miesum­men hæ­vet til 1,8 mio. eu­ro.

» Jeg har en for­vent­ning om, at del­ta­ger­fel­tet i år bli­ver end­nu stær­ke­re end i fjor. Her delt­og der tre spil­le­re fra ver­dens­rang­li­stens top 100. I år hå­ber og tror jeg, at der kom­mer om­kring 10, « si­ger Flem­m­ing Astrup.

Han for­kla­rer det med, at Ma­de in Den­mark i år er sid­ste tur­ne­ring før den eu­ro­pæ­i­ske ud­ta­gel­se til ef­ter­å­rets Ry­der Cup.

» Det fak­tum vil utvivl­s­omt træk­ke stær­ke spil­le­re til Him­mer­land, « si­ger Flem­m­ing Astrup.

Han har al­le­re­de nu til­sagn fra al­le dan­ske top­spil­le­re om del­ta­gel­se. Heri­blandt Sø­ren Kjeld­sen, Tor­b­jørn Ole­sen og Tho­mas Bjørn.

» Der er sta­dig så lang tid til star­ten på Ma­de in Den­mark, at spil­ler­ne end­nu ik­ke har be­stemt sig for, hvor de spil­ler ef­ter au­gust må­neds OL, « si­ger Flem­m­ing Astrup, og an­ty­der her­med, at go­de spil­le­re, der ik­ke sik­rer sig ad­gang til Rio- le­ge­ne, må­ske be­slut­ter sig for at ta­ge til Dan­mark i ste­det.

I øv­rigt har det vist sig, at Ma­de in Den­mark har væ­ret en fin for­ret­ning for det nord­jy­ske om­rå­de.

En rap­port fra Uni­ver­si­ty Col­le­ge Nord­jyl­land og Vi­sit Den­mark for­tæl­ler, at der i 2015 blev skabt 83 nye job, og at de 86.000 til­sku­e­re gav en ek­stra­om­sæt­ning på 62,5 mio. kro­ner.

» Vi drøm­mer i år om at kun­ne til­træk­ke om­kring 100.000 til­sku­e­re. I den for­bin­del­se har vi igang­s­at nog­le mu­si­kal­ske festi­val- ak­ti­vi­te­ter, « for­tæl­ler Flem­m­ing Astrup. Blandt an­dre duk­ker Gnags, Laid Ba­ck og Mads Lan­ger op for at spil­le og syn­ge, når de sport­s­li­ge ak­ti­vi­te­ter er af­slut­tet først på af­te­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.