DEN SIK­RE

BT - - BT SPORTEN -

Åge Ha­rei­des de­but som dansk land­stræ­ner bli­ver mod Island, der er kva­li­fi ce­ret til EM- slut­run­den i Frank­rig til som­mer.

En på pa­pi­ret hård mod­stan­der på hjem­me­ba­nen på MCH Are­na, men de dan­ske Od­dset­spil­le­re næ­rer stor op­ti­mis­me for­ud for ven­skabs­kam­pen.

Så­le­des er he­le 75 pro­cent af al­le ind­skud sat på dansk sejr, hvor book­ma­ker­ne har kam­pen no­get me­re li­ge med odds om­kring 1,85 på sejr til Dan­mark i aft en.

» Åge Ha­rei­de har på det se­ne­ste haft stor suc­ces på klub­plan i sven­ske Malmö FF, så det bli­ver ut­ro­lig in­ter­es­sant at se, om nord­man­den og­så kan over­fø­re sin fod­bold­fi lo­so­fi til dansk lands­holds­re­gi. Men det la­der til, at de dan­ske gam­b­le­re fuldt og fast tror på, at Åge Ha­rei­de vil lyk­kes med sit pro­jekt fra start, « si­ger con­tent ma­na­ger Hans- Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.