1,43

BT - - BT SPORTEN -

Der er nor­malt man­ge mål i bå­de Od­der og AB Tår­n­bys kam­pe, og den­ne bør ik­ke bli­ve no­gen und­ta­gel­se. Kam­pen spil­les nem­lig på kunst­græs, hvil­ket alt an­det li­ge bør væ­re en klar for­del for at få en kamp med man­ge mål i, da hol­de­ne så ik­ke bli­ver hæm­met af de dår­li­ge græs­ba­ner. AB Tår­n­by skuff ede i pre­mi­e­ren mod Da­lum, men har langt me­re kva­li­tet end man vi­ste i den kamp, mens Od­der med eff ek­tivt om­stil­lings­spil fi k over­vun­det Hol­bæk trods ude­ba­ne. I en kamp på kunst­græs mel­lem to off en­si­ve hold, bør der væ­re lagt i ov­nen til man­ge mål.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.