HESTESPORT

BT - - BT SPORTEN -

Aal­borg 1. løb 2140 m: 5 Vi­gan H S, Ken­neth An­der­sen, 1.19,1, 1 Aman­da Day, Bir­ger Jør­gen­sen, 1.19,6, 6 Tip­per, Pauli An­der­sen, 1.20,5. Odds: 2,20. Plad­ser: 1,161,08- 1,32. Trio: 5- 1- 6, 21,80. 2. løb 2140 m: 4 Viking D’ame­rique, An­ders Pe­der­sen, 1.18,4, 1 Vest­mark, Pauli An­der­sen, 1.18,6, 5 Try My Chief, Tho­mas Bonde, 1.18,0. Odds: 12,98. Plad­ser: 2,552,14- 1,52. Trio: 4- 1- 5, 536,85. 3. løb 2160 m: 1 A D Sleip­ner, Bir­ger Jør­gen­sen, 1.18,0, 3 Vi­vi­an Ward, Ken­neth An­der­sen, 1.18,5, 2 Unet­te, Kent Fri­borg, 1.18,7. Odds: 1,19. Plad­ser: 1,321,29- 2,23. Trio: 1- 3- 2, 37,08. 4. løb 2160 m: 3 Dan­cer Rich, Rik­ke Ro­h­bach Bonde, 1.16,3, 13 Ro­cky P H, Mi­chel­le Møn­ster, 1.14,3, 9 Lin­da Eme, Kat­hri­ne Hav­mand Jensen, 1.16,9. Odds: 19,02. Plad­ser: 5,55- 2,25- 13,34. Trio: 3- 13- 9, 3026,37. 5. løb 1640 m: 6 Vi­ctor Rush, Kas­per K. An­der­sen, 1.14,7, 5 To­night La Marc, An­ders Pe­der­sen, 1.14,8, 11 Høwings Un­be­a­ta­b­le, Bir­ger Jør­gen­sen, 1.14,8. Odds: 7,79. Plad­ser: 1,80- 2,62- 1,39. Trio: 6- 5- 11, 309,12. 6. løb 2140 m: 4 Doub­lestar Ra­pi­da, Bent Svend­sen, 1.15,5, 8 Sir Mo­se­bo, Re­ne Kjær, 1.15,8, 1 Pelle Stens­bæk, Ken­neth An­der­sen, 1.15,8. Odds: 3,50. Plad­ser: 1,94- 8,26- 12,07. Trio: 4- 8- 1, 1846,82. 7. løb 2140 m: 6 Ram­bo B, Re­ne Kjær, 1.14,1, 1 In­di­an Sum­mer D, Bir­ger Jør­gen­sen, 1.14,1, 2 Ringo Mo­se­bo, Knud Møn­ster, 1.14,9. Odds: 3,97. Plad­ser: 1,581,30. Trio: 6- 1- 2, 78,57. 8. løb 2180 m: 13 One Boy, Mor­ten Clem­men­sen, 1.17,5, 14 Ma­de Sha­dow, Kas­per Fo­get, 1.16,8, 8 My Gold Qu­e­en, Mi­ka­el T. Han­sen, 1.18,6. Odds: 2,51. Plad­ser: 1,70- 3,07- 3,26. Trio: 1314- 8, 225,31. 9. løb 2200 m: 6 Sir Knox, Rolf Jør­gen­sen, 1.18,3, 5 Luf­fe Ring­høj, Martin Nør­lem, 1.18,8, 1 Glo­bal Re­spect, Jes­per L. Lar­sen, 1.21,3. Odds: 2,15. Plad­ser: 1,701,95. Trio: 6- 5- 1, 15,66. V5- spil­let gav 92.540 kr. til 4 ræk­ker med fem rig­ti­ge ( 4- 1- 3- 6- 4). Da­gens om­sæt­ning: 1.823.546 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.