Hvert barn ko­ster e

BT - - NYHEDER -

FLYGT­NIN­GE og Eri­trea på Al­lé­går­dens Ung­doms­cen­ter på Fre­de­riks­berg Al­lé - en kom­mu­nal ejen­dom, som tid­li­ge­re var for børn med psy­ko­so­ci­a­le pro­ble­mer. Her ko­ster plad­ser­ne ca. en mil­li­on kro­ner om året. De sto­re ud­gif­ter skyl­des blandt an­det, at der skal 12 pa­e­da­go­ger til at ta­ge sig af li­ge så man­ge børn.

Og be­lø­bet er ik­ke ene­stå­en­de. Da kom­mu­nen valg­te Al­lé­går­dens Ung­doms­cen­ter som op­holds­sted for de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn, un­der­søg­te man, hvad pri­sen var på for­skel­li­ge op­holds­ste­der i an­dre kom­mu­ner. Og her lå ud­gif­ter­ne på mel­lem 817.868 og 1.079.004 kro­ner om året per barn. Det op­ly­ser chef­kon­su­lent i Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne Kim Røs­sel til BT.

Det dy­re­ste op­holds­sted lig­ger i Hol­ba­ek, og her ko­ster det 89.917 kro­ner om må­ne­den for hvert uledsa­get flygt­nin­ge­barn el­ler 1.079.004 kro­ner om året. Sta­ten be­ta­ler Sta­ten kom­pen­se­rer dog kom­mu­ner­ne og be­ta­ler de sto­re reg­nin­ger. Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen vur­de­rer, at et uledsa­get flygt­nin­ge­barn i gen­nem­snit ko­ster 530.000 kro­ner om året i så­kaldt en­heds­pris.

I 2015 kom der et re­kord­s­tort an­tal uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn til Dan­mark, nem­lig 2.068 per­so­ner. Til sam­men­lig­ning kom der mel­lem 282 og 355 uledsa­ge­de børn år­ligt fra 2011 til 2013.

Og an­tal­let er langt­fra li­ge­gyl­digt. I Sve­ri­ge var den sto­re strøm af flygt­nin­gebørn med til at sen­de det sven­ske asyl­sy­stem i knae sid­ste år. Iføl­ge tal fra Mi­gra­tions­ver­ket kom der 35.369 uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn til Sve­ri­ge i 2015, og af dem kom de 23.480 fra Af­g­ha­ni­stan.

Ud­over ny­til­kom­ne asylan­sø­ge­re, så er ef­ter­sla­eb fra tid­li­ge­re år og­så med til at få ud­gif­ter­ne til at lø­be løbsk. I Sve­ri­ge ko­ste­de de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn - bå­de dem, der al­le­re­de har få­et op­hold­stil­la­del­se, og dem, som kom i lø­bet af året og ven­ter på til­la­del­se - i 2015 8,3 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner.

I den se­ne­ste prog­no­se fra Mi­gra­tions­ver­ket for­ven­ter man, at de til­sva­ren­de tal for 2016 bli­ver 24 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner.

»Der er in­gen tvivl om, at de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn ud­gør en stor ud­for­dring, for de kra­e­ver sto­re øko­no­mi­ske res­sour­cer. Men ser man bort fra de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn i det sven­ske reg­ne­styk­ke, så vil­le til­strøm­nin­gen sta­dig va­e­re vold­som, men bør­ne­ne har i høj grad bi­dra­get til, at Sve­ri­ge har va­e­ret nødsa­get til at ind­fø­re id-kon­trol,« si­ger Jo­a­chim Ru­ist, der er lek­tor og eks­pert i in­ter­na­tio­nal mi­gra­tion ved Han­dels­höjsko­lan un­der Göte­borgs Uni­ver­si­tet. Li­ge­som i Sve­ri­ge fyl­der isa­er af­g­han­ske asylan­sø­ge­re i sta­ti­stik­ken i Dan­mark. I ja­nu­ar var me­re end halv­de­len af­g­ha­ne­re, og iføl­ge Red Bar­net er de ty­pisk mel­lem 15 og 17 år gam­le.

Boom i an­tal­let af uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Dec. Nov. Okt. Sept. Aug. Juli ju­ni Maj April Marts Feb. Jan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.