12 pa­e­da­go­ger til 12

BT - - NYHEDER -

OPHOLDSSTEDET På en mon­da­en adres­se på Fre­de­riks­berg Al­lé på Fre­de­riks­berg lig­ger Al­lé­går­dens Ung­doms­cen­ter. Her har Fre­de­riks­berg Kom­mu­ne valgt at ind­kvar­te­re 12 uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn og un­ge fra Sy­ri­en, Eri­trea og Ma­rok­ko op og ned ad her­skabs­lej­lig­he­der

Der er 12 pa­e­da­go­ger til­knyt­tet, som da­ek­ker vag­ter 24 ti­mer i døg­net, og de un­ge har hver sit va­e­rel­se. Alt i alt ko­ster det li­ge knap en mil­li­on år­ligt for hvert barn. De man­ge res­sour­cer på ste­det skal sik­re, at flygt­nin­ge­ne får en god start på de­res liv i Dan­mark. For der er sto­re ud­for­drin­ger for­bun­det med at ta­ge

i mil­li­onklas­sen. imod de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn. Det forta­el­ler le­der af Al­lé­går­dens Ung­doms­cen­ter Kri­sti­an J. Han­sen. Sprog­pro­ble­mer »Der er ik­ke sa­er­ligt man­ge af dem, der kan an­dre sprog end de­res eget, når de kom­mer. Der­for sør­ger vi og­så for, at de får en støt­te­pa­e­da­gog fra for­valt­nin­gen, der kan de­res sprog. Støt­te­pa­e­da­go­gen bli­ver

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.