‘Et ka­em­pe pro­blem’

BT - - NYHEDER -

LEMPELIGERE VIL­KÅR Den sti­gen­de an­del af uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn får nu to par­ti­er fra re­ge­rin­gens par­la­men­ta­ri­ske grund­lag til at ad­va­re re­ge­rin­gen. »De man­ge uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn er et ka­em­pe pro­blem. Når man ser det i for­hold til de ud­for­drin­ger, der el­lers er i vo­res asyl­sy­stem, så tra­ek­ker det her ta­en­der ud. Der er jo nog­le ek­stra til­tag og for­an­stalt­nin­ger, som man iva­er­ksa­et­ter over for min­dre­åri­ge asylan­sø­ge­re. Det gi­ver et enormt pres på øko­no­mi­en i det he­le ta­get, og der­for skal der gø­res no­get ved det,« si­ger ud­la­en­din­ge­ord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti Martin Hen­rik­sen.

Helt kon­kret vil han fjer­ne de lempeligere vil­kår, som de uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn ny­der godt af.

»El­lers øges til­strøm­nin­gen ba­re. Der­for skal man fjer­ne de lempeligere reg­ler og gun­sti­ge­re vil­kår, der er for asylan­sø­ge­re mel­lem 15 og 18 år. Vi bli­ver nødt til at skri­de ind over for al­le dem, der kom­mer fra Af­g­ha­ni­stan, og det gør vi bedst ved at al­der­ste­ste fle­re og fjer­ne de lempeligere vil­kår, som de bli­ver be­dømt på. I dag er det jo så­dan, at i til­fa­el­de hvor voks­ne af­g­ha­ne­re får af­slag, så får bør­ne­ne asyl,« si­ger han.

»Vi bli­ver nødt til at fjer­ne de lempeligere vil­kår, el­lers kom­mer vi til at stå med et pro­blem, der vil vok­se, og der er og­så me­get, der ty­der på, at pro­ble­met al­le­re­de er her,« si­ger Martin Hen­rik­sen.

Og­så De Kon­ser­va­ti­ves in­te­gra­tions­ord­fø­rer Na­ser Kha­der er kri­tisk over for den til­ta­gen­de flygt­nin­ge­strøm af uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn. Han me­ner, at de, der bli­ver sendt af sted som for­trop af fora­el­dre­ne, skal na­eg­tes ret til at få fora­el­dre­ne til Dan­mark. Ky­nisk ud­nyt­tel­se »Dem, der har mi­stet de­res fora­el­dre i kri­gen el­ler un­der­vejs på flugt, skal vi hja­el­pe. Men den ky­ni­ske ud­nyt­tel­se af børn, hvor flygt­nin­gebørn sen­des af sted af fora­el­dre­ne på grund af den let­te­re ad­gang til asyl og ret til fa­mi­lie­sam­men­fø­ring, skal vi ha­ve stop­pet,« si­ger Na­ser Kha­der.

In­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re den sti­gen­de an­del af uledsa­ge­de flygt­nin­gebørn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.