Børn

BT - - NYHEDER -

brugt, når de f.eks. er til la­e­ge el­ler tand­la­e­ge,« si­ger han.

Op­ga­ven for ung­doms­cen­tret er, at de skal ud i sam­fun­det fra dag ét: »Vi for­sø­ger at få dem ud i det vir­ke­li­ge liv med det sam­me. Nog­le af dem har fri­tidsjob, og de bli­ver og­så til­knyt­tet en klub. Og så går de selv­føl­ge­lig i sko­le,« si­ger Kri­sti­an J. Han­sen. Og det kan va­e­re lidt for­skel­li­ge ud­for­drin­ger. Ek­sem­pel­vis har de flygt­nin­gebørn, der kom­mer fra Eri­trea, al­drig be­va­e­get sig i tra­fik­ken.

»De har ik­ke va­e­ret i na­er­he­den af en cy­kel el­ler set, hvad et grønt el­ler et rødt lys er. Så vi la­ver tra­fik­kur­ser for dem, så de kan ge­ba­er­de sig i tra­fik­ken,« si­ger han.

Han ved godt, at he­le det sy­stem, der sa­et­tes i va­erk for dem, er dyrt. Ud­over sel­ve op­hol­det, så be­ta­ler kom­mu­nen og der­med sta­ten og­så for com­pu­ter­ud­styr og tol­ke­bi­stand. Men pen­ge­ne er godt gi­vet ud, me­ner Kri­sti­an J. Han­sen.

»Det er rig­tig dyrt, men i sid­ste en­de tror jeg, at det er en god for­ret­ning at in­ve­ste­re i dem, så de kan kom­me ud at bli­ve et ak­tiv for sam­fun­det,« si­ger Kri­sti­an J. Han­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.