FAK­TA

BT - - NYHEDER -

Børn un­der 18 år, der kom­mer til Dan­mark uden de­res fora­el­dre og sø­ger asyl, kal­des for ”uledsa­ge­de min­dre­åri­ge asylan­sø­ge­re”. Iføl­ge bør­ne­kon­ven­tio­nen har de uledsa­ge­de børn sa­er­li­ge ret­tig­he­der i for­hold til voks­ne asylan­sø­ge­re, for­di de an­ses som en sa­er­lig sår­bar grup­pe. De­res sa­ger skal bl.a. be­hand­les hur­tigt, vur­de­rin­gen er lempeligere, li­ge­som de an­brin­ges på sa­er­li­ge bør­ne­cen­tre og får til­knyt­tet voks­ne, der kan hja­el­pe dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.