Vi har va­e­ret for slap­pe

BT - - NYHEDER -

knu­de, som in­te­gra­tio­nen har vist sig at va­e­re.

Tal, som uge­bre­vet Man­dag Mor­gen tid­li­ge­re har bragt, vi­ser, at kun godt hver tred­je flygt­ning og ind­van­drer er i ar­bej­de ef­ter fem år i Dan­mark. Og un­der halv­de­len er i ar­bej­de ef­ter 18 års op­hold i Dan­mark.

Sam­ti­dig vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik, at ef­ter­kom­me­re af ik­ke­ve­st­li­ge ind­van­dre­re er over­re­pra­e­sen­te­re­de, når der fal­der dom i rets­sa­le i Dan­mark. Og lek­tor og ph.d. Ti­na Ma­gaard ved Aar­hus Uni­ver­si­tet kom i en un­der­sø­gel­se for In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et fra 2011 frem til, at man­ge ima­mer i mo­de­ra­te moskéer sa­et­ter sha­ria hø­je­re end dansk lov­giv­ning.

Det er for­hold, som - på­pe­ger Ber­tel Haar­der - kan va­e­re med til at ska­be gro­bund for ra­di­ka­li­se­ring, men spørgs­må­let er, hvor­dan det kun­ne gå så galt i Dan­mark, der er et af ver­dens ri­ge­ste lan­de.

»Vi har va­e­ret for slap­pe i vel­fa­erds­po­li­tik­ken. Vi har la­det for man­ge men­ne­sker le­ve i pa­ral­lel­sam­fund på of­fent­li­ge ydel­ser. Det har ef­ter min me­ning va­e­ret kil­den til al­le pro­ble­mer­ne. Og så har alt for man­ge - bå­de po­li­ti­ke­re og te­o­re­ti­ke­re - i åre­vis ik­ke vil­let an­er­ken­de pro­ble­mer­ne, men i ste­det van­dret rundt om den var­me grød. So­ci­al ud­stød­ning og et­nisk iso­la­tion er en me­get gif­tig kom­bi­na­tion, der kun kan fø­re til end­nu va­er­re ghet­to­er og me­re kri­mi­na­li­tet,« si­ger Ber­tel Haar­der. Per­ma­nent ar­bej­de Ven­stre-mi­ni­ste­ren af­vi­ser en­hver snak om, at la­ve­re ydel­ser, la­ve­re løn osv. vil fast­hol­de men­ne­sker i fat­tig­dom, som vil fø­re til øget iso­le­ring, fa­na­tis­me og må­ske be­ty­de, at vi i Dan­mark - imod in­ten­tio­nen - ska­ber gro­bund for me­re vold, ra­di­ka­li­se­ring og i det va­er­ste til­fa­el­de ud­kla­ek­ker nye ter­r­o­ri­ster.

»I de­res hjem­lan­de vil­le al­le ma­en­de­ne jo va­e­re nødt til at ar­bej­de,« si­ger Ber­tel Haar­der.

Ef­ter på­ske be­gyn­der de for­hand­lin­ger, som skal be­ka­em­pe for­mør­ke­de og ra­di­ka­li­se­re­de mil­jø­er i Dan­mark. Ber­tel Haar­der øn­sker ik­ke at gå i de­tal­jer om kon­kre­te løs­nin­ger in­den for­hand­lin­ger­ne.

»Nej, jeg fø­ler mig som ga­de­fe­je­ren el­ler pe­del­len, der må kom­me med ko­sten, når der er no­get, som skal fe­jes. Det er et per­ma­nent ar­bej­de. Jeg bil­der mig ik­ke ind, at vi lø­ser al­le pro­ble­mer nu. Men vi skal gø­re alt, hvad vi kan, uden at kra­en­ke grund­loven, rets­sta­ten og vo­res hu­ma­ni­tet,« si­ger Ber­tel Haar­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.