Ka­radzic får 40 års fa­engsel for fol­ked­rab i Sre­bre­ni­ca

BT - - NYHEDER -

KRIGS­FOR­BRY­DEL­SER Haag: Den tid­li­ge­re bos­nisk­ser­bi­ske le­der Ra­d­ovan Ka­radzic er kendt skyl­dig i fol­ked­ra­bet i by­en Sre­bre­ni­ca i Bos­ni­en i juli 1995. Sam­let set har den in­ter­na­tio­na­le krigs­for­bry­der­dom­stol for Eks­ju­goslavi­en kendt Ka­radzic skyl­dig i 10 af 11 an­kla­ge­punk­ter og idøm­mer ham 40 års fa­engsel. Ka­radzic an­ker dom­men, op­ly­ser hans ad­vo­kat iføl­ge Reu­ters.

Dom­sto­len i Haag, hol­der Ka­radzic an­svar­lig for mas­sa­kren på om­kring 8.000 mus­lim­ske ma­end og dren­ge i Sre­bre­ni­ca samt an­dre for­bry­del­ser mod men­ne­ske­he­den, her­un­der be­lej­rin­gen af Sa­ra­je­vo og drab og for­føl­gel­se i an­dre de­le af Bos­ni­en.

Han var til­talt for to til­fa­el­de af fol­ked­rab mod mus­li­mer i Sre­bre­ni­ca og an­dre bos­ni­ske by­er, men iføl­ge dom­mer O-Gon Kwon fri­ken­des han for den før­ste til­ta­le for fol­ked­rab i syv bos­ni­ske by­er og lands­by­er un­der kri­gen fra 1992 til 1995. Sre­bre­ni­ca-mas­sa­kren, der er det an­det af de to al­vor­lig­ste an­kla­ge­punk­ter i til­ta­len mod Ra­d­ovan Ka­radzic, be­teg­nes med 8.000 dra­eb­te mus­li­mer som den va­er­ste mas­sa­kre i Eu­ro­pa si­den An­den Ver­denskrig.

Om den tre år lan­ge be­lej­ring af ho­ved­sta­den Sa­ra­je­vo si­ger dom­mer O-Gon Kwon, at det ik­ke hav­de va­e­ret mu­ligt uden Ka­radzi­cs støt­te.

By­ens ser­bi­ske, mus­lim­ske og kro­a­ti­ske ind­byg­ge­re blev an­gre­bet med gra­na­ter og be­skudt af snig­skyt­ter un­der de bos­nisk-ser­bi­ske styr­kers lang­va­ri­ge be­lej­ring. 100.000 dø­de un­der kri­gen FN-dom­mer­ne be­gynd­te i går ef­ter­mid­dag op­la­es­nin­gen af he­le dom­men mod Ra­d­ovan Ka­radzic.Den tid­li­ge­re bos­nisk-ser­bi­ske le­der er den hø­jest ran­ge­ren­de per­son, der står over for et op­gør med dom­sto­len ef­ter en krig for to år­ti­er si­den.

Un­der kri­gen mi­ste­de 100.000 men­ne­sker li­vet, mens ri­va­li­se­ren­de styr­ker del­te Bos­ni­en op i et­ni­ske linjer, som for en stor dels ved­kom­men­de fort­sat ek­si­ste­rer i dag. Blandt de va­e­sent­lig­ste an­kla­ger mod Ka­radzic, der blev an­holdt i 2008 ef­ter 11 år på flugt, er, at han kon­trol­le­re­de de ser­bi­ske styr­ker, der ud­før­te dra­be­ne i Sre­bre­ni­ca ef­ter at ha­ve lø­bet det FN-ud­pe­ge­de ’sik­re om­rå­de’ over en­de.

Da Ka­radzic an­ker dom­men på 40 års fa­engsel, vil det kun­ne ta­ge yder­li­ge­re en år­ra­ek­ke, in­den der fal­der en en­de­lig dom.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.