Ja, ra­ske un­ge kan for nemt få en di­ag­no­se Nej, til­bud­det stop­per syg­dom­me­ne i ti­de

BT - - DEBAT -

LOT­TE HVAS

psy­ko­lo­ger, der ik­ke sy­ge­lig­gør i de­res be­hand­ling. Men hvis de be­gyn­der at gi­ve di­ag­no­ser og la­eg­ge op til, at de skal ha­ve me­di­cin, så er det en an­den sag. Ved di­ag­no­ser ri­si­ke­rer man at in­di­vi­du­a­li­se­re et sam­fund­spro­blem, og sam­fund­spro­ble­mer­ne skal ik­ke la­eg­ges over på den en­kel­te.

DER FIN­DES MAN­GE

sva­ert ved at fin­de ud a f li­ve t, og hvis de blev sat til at kryd­se af i et ske­ma for de­pres­sion, så vil­le nog­le nok op­fyl­de kri­te­ri­er­ne. Men det hja­el­per dem ik­ke, at al­le ba­re får en di­ag­no­se og en pak­ke­løs­ning. Det, der hja­el­per, er gu­i­ding her i li­vet, at sto­le på sig selv og få til­lid til, at det nok skal gå. Nog­le mang­ler god fora­el­dre­kon­takt el­ler ven­ner, det er me­get for­skel­ligt.

MAN­GE UN­GE HAR

AN­NE LINDHARDT

til psy­ko­log, er ik­ke lig med, at man er syg. Det er vig­tigt, at man skel­ner mel­lem syg­dom­me og livspro­ble­mer. Men hvis man skal gi­ve et åbent til­bud med gra­tis psy­ko­log­hja­elp, er det vig­tigt at fin­de ud af, hvor­for de kom­mer, hvil­ke me­to­der man bru­ger, og hvor­dan det vir­ker.

AT MAN GÅR

med kla­re tal, om der er fle­re og fle­re un­ge, der får psy­ki­ske li­del­ser som angst og de­pres­sion. Men vi får øje på det. Vi har en stør­re be­vidst­hed om, at det kan be­ta­le sig at sa­et­te ind med hja­elp på et tidligt tids­punkt, når der er kla­re symp­to­mer på mi­striv­sel. Nog­le af grun­de­ne til li­del­ser­ne kan va­e­re, at vi har et sam­fund, der er strøm­li­net, hvor man skal pas­se ind i be­stem­te ska­be­lo­ner og va­e­re suc­ces­fuld, og der er lidt plads til at va­e­re an­er­le­des.

VI VED IK­KE

SOM UD­GANGS­PUNKT ER til­bud­det nød­ven­digt, og det er gla­e­de­ligt, at der er kom­mu­ner, der be­gyn­der at se på, at der er en stor ge­ne­ra­tion af un­ge, der har brug for det. Der er øget op­ma­er­k­som­hed på, at mi­striv­sel med symp­to­mer er no­get, der kan gø­res no­get ved på et tidligt tids­punkt. Der er man­ge, der se­ne­re i li­vet ud­vik­ler syg­dom­me som angst og de­pres­sion, og spo­rer man det til­ba­ge, har der va­e­ret tegn på det tidligt, og på et tids­punkt sa­et­ter det sig fast og bli­ver til syg­dom. Jo tid­li­ge­re man sa­et­ter ind, des bed­re. Vi vil nok kom­me til at fan­ge fle­re sy­ge, der ik­ke har va­e­ret i be­hand­ling før, og det er godt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.