’ ’

BT - - DEBAT -

JEG TROR, DET

Det er vig­tigt, at man skel­ner mel­lem syg­dom­me og livspro­ble­mer

er sva­e­re­re at va­e­re ung i dag, da den kul­tur, vi le­ver i, er rig­tig sva­er for un­ge. De fø­ler sig rod­lø­se og mag­tes­lø­se og får ik­ke sa­er­lig me­get hja­elp til at kla­re det. Så jeg tror, det er en god idé, hvis der er voks­ne men­ne­sker, der kan hja­el­pe dem igen­nem, men hja­el­pen lig­ger hver­ken i me­di­cin el­ler di­ag­no­ser. Så ri­si­ke­rer man, at de un­ge ba­re skal ta­ge pil­ler el­ler stig­ma­ti­se­res som sy­ge men­ne­sker. Så bli­ver de ek­si­sten­si­el­le pro­ble­mer om­de­fi­ne­ret til syg­dom­me og no­get, der kra­e­ver me­di­cinsk be­hand­ling. Jeg tror ik­ke, det hja­el­per de un­ge. De un­ge har brug for no­gen at støt­te sig op ad, og det kan godt va­e­re gra­tis psy­ko­log­hja­elp, men det kom­mer an på, hvor­dan man an­gri­ber det in­den­for til­bud­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.