Kir­ken er et be­søg va­erd

BT - - DEBAT -

Jeg kom­mer me­get rundt i lan­det, og man­ge af mi­ne fored­rag bli­ver af­holdt i kir­ker. Gang på gang har jeg va­e­ret im­po­ne­ret over det en­ga­ge­ment, der bli­ver frem­vist der, og det over­ra­ske­de mig ik­ke, da jeg for­le­den så en un­der­sø­gel­se, som vi­ste, at dan­sker­ne me­ner, at den dan­ske fol­kekir­ke har den stør­ste tro­va­er­dig­hed.

PA­NE­LET Jeg har fle­re gan­ge ha­ev­det, at dan­sker­ne er him­mel­rå­ben­de uvi­den­de om kri­sten­dom­men

DER ER ME­GET me­re liv i kir­ker­ne, end man­ge tror. En an­den un­der­sø­gel­se fo­re­lagt for kir­ke­ud­val­get vi­ser, at 45 pro­cent af dem, der kom­mer i kir­ker­ne, del­ta­ger i ar­ran­ge­men­ter, som ik­ke har ka­rak­ter af gud­stje­ne­ste el­ler ri­tu­a­ler som bryl­lup, be­gra­vel­se el­ler dåb. Folk kom­mer for at hø­re fored­rag, sam­les om en kon­cert el­ler del­ta­ger i fa­el­les­spis­ning el­ler no­get helt fjer­de. UAN­SET OM MAN er tro­en­de el­ler ej, kan vi ik­ke kom­me udenom, at kri­sten­dom­men er en va­e­sent­lig del af den dan­ske kul­tu­rarv, og jeg me­ner, at kir­ken har en vir­ke­lig vig­tig funk­tion, når det ga­el­der for­mid­lin­gen af de helt grund­la­eg­gen­de sam­fundsva­er­di­er. Jeg har fle­re gan­ge ha­ev­det, at dan­sker­ne er him­mel­rå­ben­de uvi­den­de om kri­sten­dom­men, og jeg er of­te stødt på folk, som ik­ke ved, at be­gi­ven­he­der­ne i på­sken er no­get af det mest cen­tra­le ved den re­li­gion. Uden de be­gi­ven­he­der og på­sken var der in­gen kri­sten­dom. Den­ne man­gel på vi­den op­le­ver jeg, at man­ge kir­ker prø­ver at gø­re no­get ved gen­nem nye til­tag. Søn­da­gen før ska­ert­ors­dag har nog­le kir­ker for ek­sem­pel til­budt ae­sel­rid­ning for de små, for at min­des den dag, hvor Jesus blev mod­ta­get som en kon­ge, mens han red ind i Jerus­a­lem, net­op på et ae­sel. MAN­GE STE­DER RUNDT om i lan­det hol­der man må­l­tids­gud­stje­ne­ster ska­ert­ors­dag. Ved nog­le kir­ker er det rig­ti­ge mid­da­ge, hos an­dre bli­ver fa­el­les­spis­nin­gen holdt på et me­re sym­bolsk plan, men ide­en er, at man min­des den­gang, Jesus af­brød det jø­di­ske på­ske­må­l­tid og indstif­te­de en ny pagt – nad­ve­ren. Det er for mig at se en rig­tig god må­de at bli­ve op­ma­er­k­som på, at det er for at min­des det­te må­l­tid, at der hver søn­dag gi­ves nad­ver i kir­ker­ne. NAD­VE­REN OG DÅBEN er i øv­rigt den Lut­hersk-Evan­ge­li­ske kri­sten­doms to sa­kra­men­ter. Or­det ska­er i ska­ert­ors­dag be­ty­der fak­tisk ren, og for­u­den

Na­ser Kha­der,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.