As­sad vil be­fri Pal­myra fra IS

BT - - NYHEDER -

HI­STO­RISK BY Den sy­ri­ske re­ge­rings­haer har ind­ta­get de­le af old­tids­by­en Pal­myra i Sy­ri­en med hen­blik på at be­fri den fra Is­la­misk Stat (IS). Det op­ly­ser den sy­ri­ske tv-ka­nal Al Ma­nar, iføl­ge det rus­si­ske nyheds­bu­reau Tass.

Re­ge­rings­hae­ren har iføl­ge Tass al­le­re­de gen­vun­det kon­trol over Wa­di-al-Qu­bu­r­om­rå­det og er i fa­erd med at fort­sa­et­te of­fen­si­ven helt ind i by­en.

Øjen­vid­ner si­ger til nyheds­bu­reau­et, at de mi­li­tan­te is­la­mi­ster fra IS har pla­ce­ret mi­ner fle­re for­skel­li­ge ste­der i den hi­sto­ri­ske by for at sa­et­te en stop­per for re­ge­rings­hae­rens ind­t­og. Vold­som­me kam­pe Det Sy­ri­ske Ob­ser­va­to­ri­um for Men­ne­ske­ret­tig­he­der rap­por­te­re­de ons­dag, at re­ge­rings­hae­ren kun var to ki­lo­me­ter fra by­gra­en­sen.

IS ka­em­pe­de vold­somt imod, og det ko­ste­de mindst 26 mand fra re­ge­rings­hae­ren li­vet, si­ger over­våg­nings­grup­pen.

Kil­der fra ha­e­ren si­ger til Tass, at man gør sig me­get uma­ge med ik­ke at øde­la­eg­ge me­re af den by, som i for­vej­en har lidt al­vor­lig ska­de, si­den IS tog mag­ten sid­ste år. By­en er på FN’s li­ste over ver­dens­arv, men det har ik­ke haft den sto­re be­tyd­ning for IS, som umid­del­bart ef­ter ero­brin­gen gav sig til at øde­la­eg­ge uer­stat­te­li­ge kul­tur­va­er­di­er.

Blandt an­det har de spra­engt tre grav­tår­ne i luf­ten, som var na­e­sten 2.000 år gam­le. Der­u­d­over er det li­ge så gam­le Baal Sha­min-tem­pel ble­vet øde­lagt. En hand­ling, som af FN er ble­vet be­teg­net som en krigs­for­bry­del­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.