Tv-leg­en­dens ska­eg­ge for­vand­ling

BT - - NYHEDER -

NYT LOOK 1. fe­bru­ar 1982 frem til 20. maj 2015, hvor han trak sig til­ba­ge.

Let­ter­man forta­el­ler med en vis po­r­tion sel­viro­ni, at hans nye ud­se­en­de be­stemt ik­ke va­ek­ker be­gej­string hos hans ko­ne og børn:

»Jeg har få­et mig et ret ’cre­e­py look’, og på en må­de ny­der jeg det. Jeg kan godt si­ge dig, at folk bli­ver pro­vo­ke­ret af det. Og jo fle­re, der op­for­drer mig til at bar­be­re mig, des sta­er­ke­re bli­ver min be­slut­ning om at la­de va­e­re,« ly­der det fra den pen­sio­ne­re­de tv-va­ert.

David Let­ter­man nå­e­de at gen­nem­fø­re over 6.000 show i sin tid på tv-ska­er­men og er der­med den va­ert på et la­te-night tal­ks­how i ame­ri­kansk tv-hi­sto­rie, der har sid­det la­engst.

Han tog over ef­ter Jo­hn­ny Car­son, der sad i sam­me stol i 31 år. Sku­e­spil­le­ren Bill Mur­ray var sid­ste ga­est i pro­gram­met - pra­e­cis som i Let­ter­mans før­ste af­snit i 1982.

’La­te Night with David Let­ter­man’ er ble­vet vist flit­tigt i Dan­mark såvel som re­sten af ver­den, og en­hver, der er no­get ved mu­sik­ken i mu­lig­he­der­nes land, har va­e­ret ga­est i Let­ter­mans show – of­te fle­re gan­ge. Selv USA’s pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma har va­e­ret en tur for­bi den vel­kend­te stol. Den ame­ri­kan­ske ko­mi­ker Step­hen Col­bert er i dag va­ert på det po­pu­la­e­re tv-show.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.