Ty­son skal af­li­ves ef­ter to års rets­sa­ger

BT - - NYHEDER -

HUNDESLAGSMÅL på en hund­e­pen­sion ko­stet, mens hans ejer har kla­get over po­li­tiets af­gø­rel­se og for­søgt at red­de sin nu seks-åri­ge hund fra at bli­ve af­li­vet.

Si­den ud­vik­le­de sa­gen ’et unikt sags­for­løb, der har ta­get ek­stra me­get tid’, da den end­te med at bli­ve ta­get op af Hø­jeste­ret, som tog prin­ci­pi­el stil­ling til, hvor­dan en så­dan sag skal kø­res. Og­så i frem­ti­den.

Det forta­el­ler po­li­ti­fuld­ma­eg­tig Ru­ne Vester­gaard fra Nord­jyl­lands Po­li­ti til BT.

»Jeg skal da ik­ke la­eg­ge skjul på, at det er en slat pen­ge, som vi da hel­le­re vil­le ha­ve brugt på no­get for­nuf­tigt po­li­ti­ar­bej­de. Nu må vi så se, om vi kan få en del af dem til­ba­ge fra eje­ren,« si­ger han.

Da Ritzau tors­dag om­tal­te af­gø­rel­sen i sa­gen, skrev det, at: ’det of­fent­li­ge kom­mer til at be­ta­le for den tid, Ty­son har va­e­ret an­bragt i pen­sion, da po­li­ti­et i

2014 glem­te at kra­e­ve ud­gif­ter­ne til pen­sions­op­hol­det be­talt af eje­ren’.

Det er dog langt fra kor­rekt, op­ly­ser Ru­ne Vester­gaard.

Po­li­ti­et har ba­re ik­ke kun­net kra­e­ve ud­gif­ter­ne til pen­sions­op­hol­det be­talt af eje­ren, før sa­gen var af­slut­tet. Og da hund­en end­nu ik­ke er af­li­vet, er de en­de­li­ge om­kost­nin­ger for op­hol­det på pen­sio­nen ik­ke gjort op. Vil ik­ke gø­re krav på det he­le »Så det er ik­ke no­get, der er glemt. Vi har ba­re ik­ke truf­fet no­gen af­gø­rel­se end­nu, og det har vi af ik­ke af­den go­de grund, at sa­gen ik­ke har va­e­ret af­slut­tet. Vi har der­for ik­ke vidst, hvor­dan ud­gif­ter­ne til pen­sions­op­hol­det har va­e­ret, el­ler hvor­dan de skal for­de­les,« si­ger han.

Han un­der­stre­ger dog sam­ti­dig, at de dog ik­ke vil gø­re krav på he­le be­lø­bet for pen­sions­op­hol­det af eje­ren.

»Vi vil for­sø­ge at gø­re krav på det, vi sy­nes er ri­me­ligt ud fra det for­løb, sa­gen har haft. No­get af det vil ik­ke va­e­re ri­me­ligt, at vi af­kra­e­ver eje­ren,« si­ger Ru­ne Vester­gaard og hen­vi­ser til sa­gens la­eng­de, ef­ter Hø­jeste­ret kom ind over den.

He­le sa­gen be­gynd­te i april 2014, hvor Ty­son hav­ne­de i et slags­mål med en an­den hund. Beg­ge hunde blev bidt, det sam­me gjor­de Ty­sons ejer af en af hund­e­ne.

Da po­li­ti­et ef­ter­føl­gen­de kom på be­søg hos eje­ren, men­te be­tjen­te­ne, at Ty­son kun­ne va­e­re en kryds­ning af en af de ulov­li­ge hund­e­ra­cer. Det kom se­ne­re frem, at Ty­son er en kryds­ning, hvor mo­de­ren er en­ten en pitt­bull Ter­ri­er el­ler en ame­ri­can staf­ford­s­hi­re­ter­ri­er. I dag­lig ta­le kal­det en amstaff. Beg­ge hund­e­ra­cer er ulov­li­ge, og i maj 2014 traft po­li­ti­et af­gø­rel­se om, at Ty­son skul­le af­li­ves. Den af­gø­rel­se kla­ge­de eje­ren over, og sa­gen end­te hos Rigs­po­li­ti­et, der 2. juli stad­fa­e­ste­de Nord­jyl­lands Po­li­tis af­gø­rel­se. Den af­gø­rel­se ind­brag­te eje­ren for Ret­ten i Aal­borg, der 31. ok­to­ber af­sag­de sin dom. Hund­en skul­le af­li­ves. Den dom an­ke­de eje­ren.

»Og det er så der, at sa­gen så at si­ge går lidt galt, og der føl­ger et for­løb, der er lidt an­der­le­des,« for­kla­rer Ru­ne Vester­gaard. Straf­fesag el­ler ci­vilsag? Der bli­ver stil­let spørgs­mål ved, om sa­gen skal kø­re som en straf­fesag el­ler som en ci­vilsag ved Ve­stre Lands­ret.

»Det er egent­lig et helt prin­ci­pi­elt spørgs­mål, der ik­ke tid­li­ge­re har va­e­ret af­kla­ret i de her sa­ger. Så den kø­rer he­le vej­en igen­nem Den Sa­er­li­ge Kla­ge­ret til Hø­jeste­ret,« forta­el­ler Ru­ne Vester­gaard.

Først 31. juli året ef­ter tra­ef­fer Hø­jeste­ret en af­gø­rel­se. Lands­ret­tens an­ta­gel­se, om at sa­gen skul­le kø­re som en straf­fesag, var for­kert. I ste­det skul­le den kø­re som en ci­vilsag.

Der­ef­ter blev sa­gen om Ty­son sendt til­ba­ge i Ve­stre Lands­ret, hvor den kør­te i fe­bru­ar og marts. Og tors­dag i sid­ste uge faldt den en­de­li­ge af­gø­rel­se. Ty­son skal af­li­ves.

Men den lan­ge pe­ri­o­de, hvor Ty­son var i hund­e­pen­sion, mens Østre Lands­ret tog stil­ling til sa­gen, er ik­ke no­get, eje­ren skal be­ta­le for, me­ner Ru­ne Vester­gaard. Reg­nin­gen til skat­te­bor­ger­ne »Hvis lands­ret­ten og Hø­jeste­ret har sva­ert ved at bli­ve eni­ge, så kan vi ik­ke for­lan­ge, at eje­ren af hund­en skal stå til regn­skab for, at det er en sva­er juri­disk vur­de­ring,« si­ger han.

»Det, at man har brugt lang tid ved ret­ter­ne til at vur­de­re det me­re prin­ci­pi­el­le, sy­nes jeg ik­ke, eje­ren skal op­kra­e­ves for,« til­fø­jer han.

Reg­nin­gen for den pe­ri­o­de til­fal­der der­med skat­te­bor­ger­ne.

»Man kan så spør­ge, om det er ri­me­ligt, at skat­te­bor­ger­ne skal be­ta­le det. Der må man så i den kon­kre­te sag si­ge, at det har be­tyd­ning for al­le frem­ti­di­ge af­gø­rel­ser, der er in­den for det­te om­rå­de, at man har få­et en af­gø­rel­se fra Hø­jeste­ret af, hvor­dan de skal kø­re.

Der er selv­føl­ge­lig nog­le ud­gif­ter for­bun­det med det, men på den an­den si­de har det og­så nog­le me­re ge­ne­rel­le be­tyd­nin­ger end ba­re den­ne sag, så man ik­ke står med den pro­blem­stil­ling igen frem­over,« si­ger Ru­ne Vester­gaard. Ik­ke hen­sigts­ma­es­sigt Han un­der­stre­ger, at det dog er me­get ual­min­de­ligt, at en hund sid­der så la­en­ge i en pen­sion, mens der bli­ver truf­fet en af­gø­rel­se.

»Det, tror jeg ik­ke, vi har no­ge­n­ek­semp­ler på fra tid­li­ge­re. Det er på in­gen må­der hen­sigts­ma­es­sigt, for uan­set om dy­ret skal af­li­ves el­ler ej, kan vi nok hur­tigt bli­ve eni­ge om, at dy­ret ik­ke har sa­er­lig godt af at sid­de i iso­la­tion. Det sy­nes vi og­så er util­freds­stil­len­de,« si­ger han.

Po­li­ti­et reg­ner med, at Ty­son sna­rest mu­ligt vil bli­ve af­li­vet. In­den da får eje­ren mu­lig­hed for at ta­ge en sid­ste af­sked med hund­en og få dens jor­di­ske re­ster, hvis han har lyst til det.

»Sa­gen har haft et unik sags­for­løb, som har ta­get me­get ek­stra tid. Det er dog ik­ke no­get, som jeg me­ner, vi egent­lig kan klan­dres for. Vo­res af­gø­rel­se faldt hur­tigt. Det er dom­sto­le­ne, der har va­e­ret ue­ni­ge,« si­ger Ru­ne Vester­gaard og slut­ter:

»Men man har i hvert fald va­e­ret sik­ker på at gi­ve bor­ge­ren en rig­tig god rets­sik­ker­hed. Det er nu en­gang så­dan, sy­ste­met er.« Jeg skal da ik­ke la­eg­ge skjul på, at det er en slat pen­ge, som vi da hel­le­re vil­le ha­ve brugt på no­get for­nuf­tigt po­li­ti­ar­bej­de. Nu må vi så se, om vi kan få en del af dem til­ba­ge fra eje­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.