Selv­be­stal­tet finsk bor­ger­va­ern bre­der sig

BT - - NYHEDER -

GRUP­PE I takt med at et sta­dig stør­re an­tal asylan­sø­ge­re sid­ste ef­ter­år kryd­se­de over gra­en­sen fra Sve­ri­ge, op­stod der i Ke­mi i den nord­li­ge del af Fin­land et sel­vud­na­evnt bor­ger­va­ern. Or­ga­ni­sa­tio­nen, der kal­der sig Sol­di­ers of Odin, har si­den bredt sig, og­så ud over lan­dets gra­en­ser. Sol­di­ers of Odin Ger­ma­ny, Sol­di­ers of Odin Portu­gal, Sol­di­ers of Odin Mel­bour­ne, Sol­di­ers of Odin USA og Sol­di­ers of Odin Dan­mark har op­ret­tet kon­ti på de so­ci­a­le me­di­er.

Men fle­re ste­der er or­ga­ni­sa­tio­nens med­lem­mer og­så be­gyndt at pa­trul­je­re fy­sisk.

Ti­mo Kil­piläi­nen fra den fin­ske Po­lis­sty­rel­sen har spe­ci­a­li­se­ret sig i ek­stre­mist­grup­per.

Han vur­de­rer, at langt de fle­ste uden­land­ske for­e­nin­ger som føl­ge af en stor me­di­eom­ta­le indtil vi­de­re kun er støt­te­grup­per for den ind­van­drer­fjend­ske be­va­e­gel­se.

»Men Sol­di­ers of Odin har og­så bredt sig me­re end vir­tu­elt. Grup­per af ga­de­pa­trul­jer med for­e­nin­gens logo på ryg­gen er set i Est­land, Nor­ge, Dan­mark og Stor­bri­tan­ni­en,« si­ger Kil­piläi­nen til nyheds­bu­reau­et FNB.

I de lan­de, hvor Sol­di­ers of Odin og­så er duk­ket op som SOL­DI­ERS OF ODIN I DAN­MARK

Den Born­holm: Fyn: Jyl­land:

Sja­el­land: ga­de­pa­trul­jer, ser med­lem­mer­ne det som de­res op­ga­ve at be­skyt­te bor­ge­re mod flygt­nin­ge, men myn­dig­he­der­ne be­tak­ker sig for de selv­be­stal­te­de bor­ger­va­erns tje­ne­ster. Uøn­ske­de ak­ti­vi­te­ter Da en norsk grup­pe gik på pa­trul­je i by­en Dram­men vest for Oslo, fik del­ta­ger­ne klar be­sked fra myn­dig­he­der­ne om, at de­res ak­ti­vi­te­ter var uøn­ske­de.

»De blev stop­pet af po­li­ti­et og fik for­bud mod at op­tra­e­de som bor­ger­va­ern. Der var ik­ke fle­re end fem,« op­ly­ste ope­ra­tions­le­der Erik Gun­ne­rød til avi­sen VG.

På Sol­di­ers of Odins of­fi­ci­el­le Fa­ce­book-si­de i Fin­land af­vi­ser for­e­nin­gen en­hver på­stand om, at den skul­le va­e­re ra­ci­stisk el­ler na­zi­stisk. Men den fin­ske stats­ra­dio­fo­ni Yle har af­slø­ret, at grup­pen ud over den of­fi­ci­el­le Fa­ce­book­si­de og­så har et luk­ket forum.

I en ra­ek­ke ska­erm­klip vi­ser Yle, hvad der sker i den uof­fi­ci­el­le af­de­ling af Sol­di­ers of Odin. Her er to­nen en helt an­den med ra­ci­sti­ske og vol­de­li­ge ud­ta­lel­ser.

Ek­sem­pel­vis har et med­lem lagt et bil­le­de op af et mørk­hu­det barn i en spand med kom­men­ta­ren ’en spand med lort’. Et an­det med­lem har po­stet et bil­le­de af Kor­a­nen da­ek­ket med ba­con og af­fø­ring.

På fle­re bil­le­der på den luk­ke­de Fa­ce­book-si­de po­se­rer ma­end med ge­va­e­rer. An­dre frem­vi­ser pa­tro­ner og blan­k­vå­ben el­ler op­tra­e­der med na­zi­hils­ner. På et fo­to fra en sam­men­komst i et lo­ka­le ses en fa­ne fra den na­zi­sti­ske Schutzstaf­fel - bed­re kendt som SS. Stu­e­rent ind­tryk Selv om Sol­di­ers of Odin for­sø­ger at gi­ve et stu­e­rent ind­tryk af for­e­nin­gen, så lu­rer en an­den vir­ke­lig­hed un­der over­fla­den.

I be­gyn­del­sen af marts gjor­de den fin­ske af­de­ling, der me­nes at ha­ve om­kring 500 med­lem­mer, hie­rar­ki­et klart for med­lem­mer­ne.

Den ter­mi­no­lo­gi, der be­nyt­tes, min­der ik­ke så lidt om den, man fin­der hos mc­k­lub­ber som Hells An­gels og Ban­di­dos. Fin­land er ind­delt i chap­ters og med­lems­hie­rar­ki­et be­står af fuld­gyl­di­ge med­lem­mer, pro­spects og sup­por­ters.

Ud over for­man­den Mi­ka Ran­ta, der skal for ret­ten med en til­ta­le for grov vold, er fle­re an­dre i le­del­sen af Sol­di­ers of Odin i en ra­ek­ke by­er tid­li­ge­re dømt for vold, ty­ve­ri og sprit­kør­sel.

dan­ske grup­pe ta­ger på sin åb­ne Fa­ce­book-si­de skar­pt af­stand fra vold og be­teg­ner sig som Nat­te­rav­ne 2.0. Sol­di­ers of Odin har fo­re­lø­big etab­le­ret af­de­lin­ger i ti dan­ske by­er:

Røn­ne Ny­borg

Her­ning, Hor­sens, Ska­gen og Aal­borg

Has­lev, Hol­ba­ek, Ka­lund­borg, Kø­ben­havn og Roskil­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.