Ma

BT - - KULTUR -

med J.J. Ca­le som den op­rin­de­li­ge mur­bra­ek­ker. Ven­nen David Hoff, der har bo­et i mus­lin­ge­by­en he­le sit liv, har lagt bas­linjer til num­re som Per­cy Sled­ges ’When a Man Loves a Wo­man’, Aretha Frankl­ins ’Re­spect’ og Paul Si­mons ’In My Litt­le Town’.

»Der er en enorm ef­ter­spørgsel på os, der har va­e­ret med si­den den­gang, isa­er som fored­rags­hol­de­re. Jeg op­tra­e­der na­e­sten me­re som for­drags­hol­der/mu­si­ker, end jeg spil­ler li­ve med The Wa­ter­boys,« si­ger Hoff, hvis syd­stats­be­ske­den­hed er li­ge­så im­po­ne­ren­de som hans cv.

Op­rin­de­lig var der kun Ri­ck Halls ’Fa­me’-stu­die. I 1969 brød stu­di­emu­si­ker­ne The Swam­pers med Fa­me og byg­ge­de et nyt stu­die på Ja­ck­son Hig­hway, 4-5 ki­lo­me­ter la­en­ge­re mod syd: Musc­le Sho­als So­und-stu­di­et. Br­ud med stor bit­ter­hed Der­for er det, man i dag kal­der Musc­le Sho­als-ly­den, i vir­ke­lig­he­den re­sul­ta­tet af ar­bej­det i to stu­di­er. Tre, hvis man in­dreg­ner by­ens min­dre kend­te Cypress Moon - der er en mo­der­ne ud­ga­ve af stu­di­et fra 1969.

Som det frem­går af tv-do­ku­men­ta­ren skab­te det br­ud stor bit­ter­hed. Men i dag ar­bej­der de tre stu­di­er sam­men.

»Hvad er Musc­le Sho­als-ly­den? Den var in­spi­re­ret af ra­dio­en, pri­ma­ert soul­mu­sik. De pla­der, vi køb­te. Ryt­hm’n’blu­es. Ly­den blev for­met af de bed­re pla­der, vi selv med­vir­ke­de på, som f.eks. The Stap­les Si­sters, Aretha. Jeg har holdt mig til den mu­siks­til li­ge si­den. Jeg er me­get stolt over at hø­re de un­ge si­ge, at de er in­spi­re­re­de af den lyd, vi frem­brag­te den­gang med de stu­di­e­mu­lig­he­der, vi hav­de. De kan li­de den at­ti­tu­de, der her­ske­de blandt os, der blev i by­en: nem­lig at mu­sik­ken al­tid kom før pen­ge­ne. Me­re el­ler min­dre til­sig­tet,« si­ger Hoff.

BT be­sø­ger se­ne­re på da­gen Fa­me-stu­di­et. Til­fa­el­dig­vis er mu­si­ke­re ved at rig­ge op til ind­spil­nin­ger med en af de før­ste mu­si­ke­re, der over­ho­ve­det ind­spil­le­de sam­me sted, leg­en­den Greg Al­l­man fra The Al­l­man Bro­t­hers. Hvad er Musc­le Sho­als-ly­den? Den var in­spi­re­ret af ra­dio­en, pri­ma­ert soul­mu­sik

Nor­bert Put­nam hil­ser på en pro­du­cer. Der igen smal­l­tal­ker med Put­nam, der nå­e­de at ind­spil­le 122 num­re med El­vis og var­me­de op på The Be­at­les’ før­ste USA-tur­ne. »Godt langt om la­en­ge at hil­se på Dem - og så end­da her i Musc­le Sho­als,« si­ger pro­du­ce­ren. Det sam­me si­ger ro­ck­nør­der ver­den over.

PS: Iro­nisk nok er san­gen, der me­re end no­gen an­den de­fi­ne­rer syd­stats­stolt­hed i ro­ck­mu­sik, Ly­nyrd Sky­nyrds ’Swe­et Ho­me Ala­ba­ma’ ind­spil­let i Los An­ge­les. The Swam­pers er na­evnt i san­gen.

Der er rund­vis­nings­tu­re i al­le tre stu­di­er. Dog først ef­ter ju­ni i Musc­le Sho­als So­und Stu­dio, der er un­der om­byg­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.