De go­de stem­nin­ger blev kun bed­re

BT - - SPORTEN -

MAN KAN IK­KE ce­men­te­re he­le vej­en til en VM-slut­run­de på go­de stem­nin­ger ale­ne. Desva­er­re. For der er fi­ne stem­nin­ger om­kring det dan­ske lands­hold og den nye land­stra­e­ner, Åge Ha­rei­de, der i af­tes i Her­ning fik sin de­but un­der en si­len­de på­ske­regn.

Og det med en sejr på 2-1. No­get det dan­ske lands­hold ik­ke har prø­vet – at vin­de alt­så – si­den ju­ni sid­ste år.

Det er sundt i sig selv for et hold. Og det har va­e­ret sundt for os, der har fulgt op­tak­ten til kam­pen, og som kig­ge­de på i af­tes, at se og ma­er­ke, at det ty­de­lig­vis be­tød no­get for Ha­rei­de at vin­de. JEG TROR – selv om jeg an­er­ken­der al­le Mor­ten Ol­sens kva­li­te­ter – at luft­for­an­drin­gen i land­stra­e­ner­skif­tet i sig selv vil va­e­re en god ting for det dan­ske lands­hold. Nye øj­ne, nye ide­er, ny ener­gi, nye stem­nin­ger. Det skul­le va­e­re sket før, og jeg tror, det vil gø­re hol­det godt ef­ter 16 år, hvor der be­stemt var ud­vik­ling, ja, men hvor der sø­re­me og­så var en hol­den fast i me­get. Ja, fak­tisk en hel del sta­e­dig­hed.

Vi har få­et en land­stra­e­ner, der har lo­vet, at han vil ha­ve folk i fel­tet, at han vil spil­le di­rek­te, og at alt spil­let ik­ke skal va­e­re på fod, men i rum, som vi er ved at la­e­re, at det hed­der i da­gens fod­bold­lingo. DET VIL­LE VA­E­RE tar­ve­ligt ud over det sa­ed­van­li­ge at fa­el­de dom­me over no­get af det ef­ter kam­pen mod Island i af­tes. Men vi kan ri­me­lig­vis spør­ge, om der var an­tyd­nin­ger i ret­ning af no­get nyt?

Ja, nyt var det da at se et lands­hold teg­net op i en 3-5-2-for­ma­tion, som i min op­tik hav­de den ube­tin­get go­de ef­fekt, at den brag­te plads til så man­ge af de bed­ste spil­le­re, som det var til­fa­el­det. En An­dreas Chri­sten­sen, der fø­rer sig frem med en vild au­to­ri­tet, skal man selv­føl­ge­lig ska­be plads til på det dan­ske lands­hold.

Det var godt set af Ha­rei­de, der groft sagt ar­bej­der med al­le de sam­me spil­le­re, som og­så var Mor­ten Ol­sens. Jo, Hen­rik Dals­gaard er ny, og Las­se Schö­ne er til­ba­ge i trup­pen, men el­lers har Ha­rei­de kun bi­dra­get med de nye øj­ne på de gam­le spil­le­re. OG SÅ HAR han få­et gi­vet Ni­ck­las Bendt­ner en lands­holds­pau­se, som i af­tes kun kom til at vir­ke end­nu me­re rig­tig i et pro­jekt, der og­så skal le­ve af net­op si­ne go­de ener­gi­er. Bendt­ner er li­ge nu uden for ski­ven der. Chri­sti­an Erik­sen er den med af­stand mest ek­stra­or­di­na­e­re spil­ler med dansk pas, og hvis Ha­rei­de kan ha­e­ve hans ni­veau, løf­ter han sam­ti­dig si­ne eg­ne mu­lig­he­der for at lyk­kes som dansk land­stra­e­ner be­trag­te­ligt

Da dan­sker­ne hav­de sneg­let bol­den rundt i det før­ste kvar­ter, så vi og­så mas­ser af dej­ligt fart, me­re di­rek­te spil og det pragt­ful­de syn af to mand, der isa­er er på ba­nen for at nå ind i fel­tet og af­slut­te. Det blev en god af­ten for ’Pro­jekt To An­gri­be­re’, hvor Yus­suf Poul­sen i den grad skab­te chan­cer­ne for Nicolai Jør­gen­sens to mål.

Men frem for alt så vi i af­tes, at Chri­sti­an Erik­sen fandt nog­le af de rum og den plads, vi har suk­ket så dybt ef­ter at få ham til at dukke op i og ska­be det dan­ske spil.

Det gjor­de han i af­tes, og det var in­dis­kuta­belt det bed­ste blandt rig­tig me­get godt, vi kun­ne ta­ge med os fra den kamp. VI VED, AT land­stra­e­ne­ren i for­be­re­del­sen af sit ar­bej­de har ta­get sam­ta­ler med en lang ra­ek­ke af nøg­le­spil­ler­ne på hol­det, for at ma­er­ke de­res mo­ti­va­tion og for at dra­ge dem ind i pro­ces­sen med at ska­be frem­ti­den.

En tur til Eng­land for at ta­le med Chri­sti­an Erik­sen var en del af det­te ar­bej­de, og Ha­rei­de for­tal­te mig, da vi mød­tes i ja­nu­ar, at han be­stemt var klar til at ska­be et spil for at få Erik­sen til at fun­ge­re. Det har Tot­ten­ham­spil­le­ren selv haft mu­lig­hed for at by­de ind med, hvor­dan skal se ud.

Det er rig­tig set. Chri­sti­an Erik­sen er den med af­stand mest ek­stra­or­di­na­e­re spil­ler med dansk pas, og hvis Ha­rei­de kan ha­e­ve hans ni­veau, løf­ter han sam­ti­dig si­ne eg­ne mu­lig­he­der for at lyk­kes som dansk land­stra­e­ner be­trag­te­ligt.

Vi så i af­tes og­så en Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, der hav­de sam­me ener­gi og po­wer, som den­gang vi la­er­te ham at ken­de på lands­hol­det.

Jo, Ha­rei­de fik den de­but, han kun­ne ha­ve øn­sket sig.

De go­de stem­nin­ger blev bed­re.

BENJA­MIN MUNK LUND, BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.