S STO­RE PRØVER9 Ha­rei­des stør­ste ud­for­drin­ger

BT - - SPORTEN -

Top­pen er skå­ret af kran­se­ka­gen Et hold som Wa­les er byg­get op om­kring Ga­reth Ba­le, mens Sve­ri­ge skyl­der na­tio­nens EM-plads til Zla­tan Ibra­him­ovic. Min­dre na­tio­ner er of­te af­ha­en­gi­ge af sto­re en­kelt­mand­spra­e­sta­tio­ner, men Dan­mark mang­ler den el­ler de spil­le­re, der le­ve­rer glimt af ver­dens­klas­se. Chri­sti­an Erik­sen har po­ten­ti­a­let til at nå et styk­ke af vej­en, og det er en af grun­de­ne til, at Ha­rei­de sat­ser så hårdt på at få fyn­bo­en is­ce­ne­sat. Men li­ge nu er Dan­mark et kol­lek­tiv uden den sto­re in­di­vi­du­a­list. Det gør det sva­e­re­re at op­nå de sport­s­li­ge re­sul­ta­ter. Den mang­len­de bred­de Man kan ik­ke rå­be ’bingo’, hvis pla­den ik­ke er fuld. Li­ge­som det dan­ske lands­hold mang­ler en ver­dens­klas­se­spil­ler, er spil­ler­ne i la­get li­ge un­der og­så en man­gelva­re. Som Sø­ren Lerby på­pe­ger, er ot­te go­de spil­le­re of­te ik­ke nok, hvis de sid­ste tre mang­ler det sid­ste ni­veau. Det bli­ver en ud­for­dring for Ha­rei­de at byg­ge et kom­plet hold, li­ge­som det bli­ver af­gø­ren­de, at de re­ser­ver, der står som de na­e­ste i kø­en, har kva­li­te­ter­ne og det tak­ti­ske kend­skab til at ud­fyl­de de hul­ler, der op­står i lø­bet af en lang kva­li­fi­ka­tions­tur­ne­ring. Må­l­mang­len Ni­ck­las Bendt­ner er et ka­pi­tel for sig selv, men før i ti­den var det ham, der stod for ho­ved­par­ten af de dan­ske mål. Li­ge nu er an­gri­be­ren li­ge så langt fra lands­hol­det, som han er fra sit ty­ske klubhold, Wol­fsburg, og det gør blot spørgs­måls­teg­net om­kring den dan­ske målscor­ing stør­re. Ha­rei­de ved, at det er her, lands­hol­dets stør­ste pro­blem er net­op nu. Spørgs­må­let er, om va­er­k­tøjskas­sen er stor nok til at lø­se pro­ble­met. Kon­kur­ren­cen øst­fra Åge Ha­rei­de bli­ver be­dømt på man­ge ting, men den vig­tig­ste er re­sul­ta­ter­ne. Kom­mer Dan­mark til VM i 2018, er mis­sio­nen fuld­ført. Men i vej­en for den kva­li­fi­ka­tion står na­tio­ner som Po­len, Ru­ma­e­ni­en, Mon­te­ne­gro, Ka­sak­h­stan og Ar­me­ni­en. Kun vin­de­ren af Dan­marks pul­je går di­rek­te til VM, mens num­mer to går i play­off (med­min­dre hol­det er dår­lig­ste to­er, red.). Net­op nu er Po­len et bed­re hold end Dan­mark. Po­lak­ker­ne kan så­le­des sa­et­te streg over to af Dan­marks ud­for­drin­ger – de har en ver­dens­stjer­ne i Bayern Mün­chens Robert Lewan­dowski, og hol­det la­ver mål.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.