... Den ar­ro­gan­te klas­si­ker­kon­ge

BT - - SPORTEN -

spre­der god stem­ning og er in­klu­de­ren­de,« si­ger An­ders Lund, der har ta­get over for Mor­ten Ben­ne­kou på den dan­ske U23-land­stra­e­ner­post.

An­ders Lund hu­sker fle­re kon­kre­te ek­semp­ler på, at Cancellara er an­det end en ar­ro­gant ma­ski­ne, som drø­ner det ene re­sul­tat hjem ef­ter det an­det og pla­ce­rer sig selv øverst i fel­tets hie­rar­ki.

Et år holdt Fabian Cancellara en pau­se ef­ter si­ne tra­di­tio­nel­le ud­fol­del­ser i for­å­rets klas­si­ker­løb. An­ders Lund del­te va­e­rel­se med schweize­ren un­der Ro­man­di­et Rundt.

På da­gens me­nu stod et hold­løb, og den un­ge dan­sker lå på sin seng spa­endt på at skul­le til at kø­re med et af de stør­ste stjer­ne­nav­ne i fel­tet.

Mens An­ders Lund lå dér, hop­pe­de Fabian Cancellara rundt som en overop­he­det Du­ra­cell-ka­nin og la­ve­de ud­stra­ek­nings­ø­vel­ser. Kig­ge­de rundt i rum­met. Så lod Cancellara tan­ker­ne i ho­ve­d­et strøm­me ud gen­nem mun­den og vi­de­re til sin hold­kam­me­rat. Han for­tal­te ae­r­ligt, hvor nervøs han var.

»Det gi­ver god me­ning med tan­ke på det pres, han kon­stant er un­der,« si­ger An­ders Lund. Op­ma­er­k­som på si­ne om­gi­vel­ser Fabian Cancellara har og­så en­gang und­skyldt over for Mat­ti Bres­chel, for­di han tog en fø­ring i Mila­noSan­re­mo, da dan­ske­ren lå i ud­brud. Ge­ne­relt er han ba­re ut­ro­lig op­ma­er­k­som på si­ne om­gi­vel­ser, ly­der det fra fle­re, og selv­om det må­ske ik­ke li­ge var dét, Thor Hus­hovd ha­ef­te­de sig ved ef­ter Tour de Fran­ce-epi­so­den i 2010, rum­mer Cancellara den del, me­ner Ni­cki Sø­ren­sen.

»Han for­står vir­ke­lig vig­tig­he­den af at ha­ve et godt hold om­kring sig. Han er en gut­ter­mand og en god per­son, som jeg al­tid har haft et vir­ke­lig godt for­hold til. Jeg kan ik­ke gen­ken­de det med ar­ro­gan­cen. Selv­føl­ge­lig har jeg godt kun­ne ma­er­ke, at han kra­e­ver me­get af si­ne om­gi­vel­ser, men det har ik­ke va­e­ret et di­rek­te pro­blem,« si­ger Ni­cki Sø­ren­sen.

Selv­om det ik­ke var en ud­for­dring for Ni­cki Sø­ren­sen, fin­des der folk, der har set det som net­op dét. I hvert fald én ryt­ter skal tid­li­ge­re ha­ve skif­tet hold, for­di Fabian Can­cel­la­ras va­e­re­må­de ud­gjor­de et pro­blem. Fle­re stem­mer forta­el­ler, at Cancellara kan va­e­re me­get sel­v­op­ta­get, og at den del fyl­der me­get. Nog­le gan­ge kan han og­så va­e­re grov.

Bri­an Holm, den nu­va­e­ren­de sport­s­di­rek­tør på Etixx-Qu­i­ck­Step, ken­der ik­ke Fabian Cancellara per­son­ligt. Men han ken­der til det med at sty­re og le­de et cy­kel­hold og ik­ke mindst at skaf­fe re­sul­ta­ter i et mil­jø byg­get op på den dag­li­ge kon­kur­ren­ce. Og på det punkt kan det va­e­re gan­ske for­del­ag­tigt at ha­ve en ty­pe som Cancellara, me­ner han.

»Med de flin­ke fy­re drik­ker man en kop kaf­fe. Med de ‘dum­me svin’ vin­der man cy­kel­løb. Vi skal hu­ske, at det er un­ge dren­ge un­der pres, og jo stør­re pres, jo me­re uri­me­lig bli­ver man må­ske og­så nog­le gan­ge,« si­ger Bri­an Holm, der selv har va­e­ret ry­gen­de uven­ner med sin tid­li­ge­re top­sprin­ter Mark Ca­ven­dish utal­li­ge gan­ge for så igen at bli­ve bed­ste ven­ner, når rø­gen har lagt sig. Be­gyn­der som opvasker På en må­de ad­skil­ler Fabian Cancellara sig må­ske ik­ke så me­get fra en ty­pe som fod­bold­spil­le­ren Cri­sti­a­no Ro­nal­do, der og­så går for at va­e­re en ar­ro­gant karl. For beg­ge ga­el­der, at de skal top­pra­este­re, og et af vir­ke­mid­ler­ne til det kan va­e­re at luk­ke sig ude fra om­ver­de­nen.

Ved en pres­se­kon­fe­ren­ce før Mila­no-San­re­mo vi­ste Cancellara end­nu en si­de af sig selv, som er alt an­det end ar­ro­gant og sel­v­op­ta­get. Cancellara for­tal­te, at man­ge fejl­ag­tigt tror, at de kan star­te en suc­ces­fuld virk­som­hed, blot for­di de har va­e­ret pro­fes­sio­nel­le idra­ets­u­dø­ve­re. Uan­set hvad Cancellara vil bru­ge frem­ti­den på, når han indstil­ler kar­ri­e­ren ef­ter sa­e­so­nen, vil han tra­ek­ke i ar­bejd­s­tø­jet. Hvis det bli­ver som re­stau­ran­te­jer, be­gyn­der han som opvasker. Det må si­ges at va­e­re yd­mygt.

I be­gyn­del­sen af marts kun­ne Fabian Cancellara fejre en ny tri­umf, da han vandt en­dagslø­bet Stra­deBi­an­che i Ita­li­en kendt for si­ne man­ge små grus­ve­je. End­nu et tro­fae til sam­lin­gen for klas­si­ker­kon­gen, som skal op på cyk­len til Flan­dern Rundt 3. april og Pa­risRou­baix en uge se­ne­re.

BT har va­e­ret i skrift­lig di­a­log med TrekSe­gaf­redos pres­se­af­de­ling i et for­søg på at få Fabian Cancellara i ta­le. Be­ske­den her­fra var, at det ik­ke vil­le va­e­re mu­ligt at la­ve et te­le­fo­nisk el­ler skrift­ligt in­ter­view med Fabian Cancellara, som kun vil va­e­re til rå­dig­hed ved få ud­valg­te og fa­el­les pres­se­mø­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.