Så­dan får Dan­mark en særaft ale

BT - - NYHEDER -

SÆR­LIG ORD­NING Fler­tal­let af par­ti­er­ne i Fol­ke­tin­get er eni­ge om, at Dan­mark bør fort­sæt­te i det eu­ro­pæ­i­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de, Eu­ro­pol. Det kan kun la­de sig gø­re, hvis vi får et sær­ligt ar­ran­ge­ment med EU. En­ten i form af en sær­ord­ning, en pa­ral­lelaft ale el­ler en så­kaldt op­tin aft ale.

Aft alen skal gi­ve mu­lig­hed for at del­ta­ge i en retsakt - en lov el­ler re­gel­sam­ling fra EU - selv om Dan­mark står uden for EU- sam­ar­bej­det om rets­li­ge og in­dre an­lig­gen­der.

Opt- in mo­del­len in­de­bæ­rer, at Dan­mark kun over­fø­rer su­veræ­ni­tet i for­hold til Eu­ro­pol og ved­bli- ver med at stå uden for de øv­ri­ge de­le af det rets­li­ge sam­ar­bej­de. Det er dog uklart, om opt- in mo­del­len kan ved­ta­ges uden en ny folkeafstemning.

EU- Kom­mis­sio­nen skal gi­ve sin til­la­del­se til at ind­le­de for­hand­lin­ger med Dan­mark. Hvis kom­mis­sio­nen si­ger ja, ind­hen­ter den et for­hand­lings­man­dat fra de øv­ri­ge med­lem­slan­de. Til sidst skal EU- Par­la­men­tet god­ken­de aft alen. Det er dog ik­ke al­tid, Kom­mis­sio­nen si­ger ja. Dan­mark har pa­ral­lelaft aler om fi re retsak­ter. Der­i­mod har kom­mis­sio­nen to gan­ge gi­vet af­slag på dan­ske an­søg­nin­ger.

EU- Kom­mis­sio­nen træff er be­slut­ning ud fra, om EU har til­stræk­ke­lig stor in­ter­es­se i at ha­ve Dan­mark med i den på­gæl­den­de retsakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.