Ter­r­o­ri­ster er ja­ge

BT - - NYHEDER -

TRUS­SEL Politiet fo­re­tog i går en stor­stilet po­li­ti­ak­tion i kom­mu­nen Scha­er­be­ek i den nord­li­ge del af Bruxelles – ste­det, hvor myn­dig­he­der­ne fandt spræng­stof­fer og et IS- flag kort ef­ter ter­r­or­an­gre­bet. Myn­dig­he­der­ne har si­den tirs­dag ja­get ter­r­o­ri­ster­ne, der stod bag bom­be­an­greb i Bruxelles’ luft­havn og me­tro, og som ko­ste­de 31 men­ne­sker li­vet og sår­e­de 300. I går i form af en po­li­ti­ak­tion med ind­sats­styr­ker, ar­me­re­de kø­re­tø­jer og he­li­kop­ter- over­våg­ning for at fan­ge bag­mæn­de­ne til ter­r­oren. Un­der ak­tio­nen blev en mand ’ neut­ra­li­se­ret’ ved en tog­per­ron.

Et øjen­vid­ne for­tæl­ler til den en­gel­ske avis Daily Mail, hvor­dan han op­le­ve­de den vold­som­me ind­sats:

» Jeg hør­te to eks­plo­sio­ner, og der var skud. Jeg åb­ne­de vin­du­et og så, at der lå en mand på per­ron­en. Politiet be­or­dre­de ham til at vi­se si­ne hæn­der og ta­ge sin jak­ke af. De sag­de, at hvis han ik­ke gjorde, som de sag­de, vil­le de træk­ke de­res vå­ben, « sag­de øjen­vid­net.

Se­ne­re har by­de­lens borg­me­ster meldt ud, at » en per­son blev fan­get af politiet og på­drog sig en min­dre ska­de i be­net « .

Man­den skal iføl­ge det en­gel­ske me­die ha­ve holdt en lil­le pige som gid­sel, men politiet red­de­de hende, in­den no­get gik galt. Ter­r­o­rist blev skudt Da­gens ak­tion be­gynd­te i en lej­lig­hed i Scha­er­be­ek, hvor øjen­vid­ner be­ret­ter om fle­re eks­plo­sio­ner. En an­den for­modet ter­r­o­rist blev og­så skudt. Det fran­ske nyheds­bu­reau AFP ci­te­rer en po­li­tikil­de for at si­ge, at ak­tio­nen skul­le ha­ve for­bin­del­se til et plan­lagt at­ten­tat i Frank­rig.

De se­ne­ste da­ges ak­tio­ner og ik­ke mindst ransag­nin­ger i den bel­gi­ske ho­ved­stad fik i går den fran­ske præ­si­dent François Hol­lan­de til at si­ge, at net­vær­ke­ne bag ter­r­or­an­greb i Bruxelles og Paris er ved at bli­ve » knust « . Sam­ti­dig ad­va­re­de han dog om nye an­greb:

» Vi ved, at der er an­dre net­værk. Selv hvis net­vær­ket bag an­gre­be­ne i Paris og Bruxelles er ved at bli­ve ud­s­let­tet, er der sta­dig en trus­sel, « sag­de han iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters. For­ven­ter fle­re an­greb Senest an­holdt fransk po­li­ti tors­dag en 34- årig mand, som mistæn­kes for at ha­ve væ­ret i færd med at plan­læg­ge end­nu et an­greb i Frank­rig. Iføl­ge fran­ske myn­dig­he­der var pla­ner­ne frem­skred­ne.

Den an­hold­te mand mistæn­kes og­så for at ha­ve for­bin­del­se til Ab­del­ha­mid Abaa­oud, den for­mode­de bag­mand til an­gre­bet i Paris i novem­ber.

Is­la­misk Stat har ta­get skyl­den for at­ten­ta­tet i Bel­gi­en tirs­dag. Iføl­ge den ame­ri­kan­ske uden­rigs­mi­ni­ster Jo­hn Ker­ry, der i går be­søg­te Bruxelles, for at vi­se USA’s støt­te til det ter­r­or­ram­te Bel­gi­en, vil ter­r­or­be­væ­gel­sen bli­ve » øde­lagt « .

USA har si­den ef­ter­å­ret 2014 for­søgt at ned­kæm­pe Is­la­misk Stat. Det­te er sket i sam­ar­bej­de med bl. a. Frank­rig, Ca­na­da og Stor­bri­tan­ni­en. Selv hvis net­vær­ket bag an­gre­be­ne i Paris og Bruxelles er ved at bli­ve ud­s­let­tet, er der sta­dig en trus­sel

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.