Bom­be­mand var ef­ter­søgt ter­r­o­rist

BT - - NYHEDER -

DET ER HAM Bel­gi­ske ef­ter­for­ske­re be­kræf­ter i en er­klæ­ring, at Na­jim Laa­chra­oui var en af selv­mord­s­bom­be­mæn­de­ne i luft­hav­nen i Bruxelles tirs­dag mor­gen. Bel­gi­ske me­di­er har spe­ku­le­ret i, at det kun­ne væ­re ham, der sam­men med to an­dre mistænk­te bom­be­mænd ses på bil­le­der fra luft­hav­nens over­våg­nings­ka­me­ra. Først skrev fle­re me­di­er el­lers, at det var brød­re­ne Kha­lid og Bra­him El Ba­kra­oui, der hav­de sprængt de to bom­ber i luft­hav­nen. Og der blev ind­ledt en men­ne­skej­agt på den tred­je mand.

Den mand blev af et bel­gisk me­die be­skre­vet som den 25- åri­ge Na­jim Laa­chra­oui. Han blev hur­tigt ver­den rundt iden­ti­fi­ce­ret som den tred­je mand, der bar hvid jak­ke og sort hat, på et bil­le­de fra luft­hav­nen. Det vi­ste sig dog ik­ke at væ­re til­fæl­det. I ste­det skal Na­jim Laa­chra­oui iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters væ­re man­den helt til ven­stre på det ef­ter­hån­den be­ryg­te­de luft­havns­bil­le­de, hvor tre mænd går si­de om si­de.

Man­den i den hvi­de jak­ke skal i ste­det an­gi­ve­ligt væ­re en mand ved navn Mo­ham­med Abri­ni. Ef­ter­lyst un­der ali­as Na­jim Laa­chra­oui blev ef­ter­lyst af myn­dig­he­der­ne i de­cem­ber, dog un­der et an­det navn, for­di han og­så skal ha­ve med­vir­ket til at­ten­ta­tet i Paris. Man me­ner, at han stod for at la­ve bom­ber­ne. Hans dna skal iføl­ge BBC og­så væ­re ble­vet fun­det på spil­le­ste­det Ba­ta­clan, som blev ramt un­der an­gre­be­ne i Frank­rig.

Det var først i den for­gang­ne we­e­kend, ef­ter at politiet i Bel­gi­en hav­de an­holdt den for­mode­de Paris- ter­r­o­rist Sa­lah Ab­des­lam, at Na­jim Laa­chra­oui blev ef­ter­lyst un­der sit eget navn.

Ab­des­lam var ef­ter­lyst som en af ho­ved­mæn­de­ne i at­ten­ta­tet i Paris, hvor syv ter­r­o­ri­ster dræb­te 130 men­ne­sker med skud­mas­sa­krer og selv­mord­s­bom­ber.

Na­jim Laa­chra­oui har an­gi­ve­ligt væ­ret rejst til Sy­ri­en i 2013. Den­gang brug­te han ali­as­set Sou­fi­a­ne Kay­al. Un­der det navn blev han sam­men med Sa­lah Ab­des­lam stand­s­et ved den un­garsk- østrig­ske græn­se i sep­tem­ber 2015. I sam­me bil var iføl­ge The Gu­ar­di­an og­så Mo­ham­med Belkaid, som blev dræbt af bel­gisk po­li­ti i for­bin­del­se med de ransag­nin­ger, som før­te til Sa­lah Ab­des­lams an­hol­del­se i sid­ste uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.