NY MAND I MAG MAGTSPIL­LET I V

BT - - NYHEDER -

CO­ME­BA­CK stank af lig ef­ter mig. og me­di­er­ne skrev det. Der var in­gen let løs­ning. Jeg kun­ne kun stå og ta­ge imod de tæsk, jeg fik, og det gjorde jeg så, « si­ger Tro­els Lund Poul­sen i dag.

En af de ven­ner, der holdt ved gen­nem den hår­de tid, var Ven­stres nu­væ­ren­de magt­ful­de grup­pe­for­mand Sø­ren Ga­de. Han har selv prø­vet at væ­re ude i kul­den pga. bl. a. Jæ­ger­bogs­sa­gen, og gik i en pe­ri­o­de helt ud af po­li­tik.

» Vi tal­te sam­men fle­re gan­ge om da­gen, da det var vær­st. Og det var mit kla­re råd til Tro­els den­gang han vir­ke­lig var i il­den, at han skul­le ta­ge or­lov, « si­ger Sø­ren Ga­de. For­vand­let mand » Jeg har selv prø­vet det. Jeg stop­pe­de, for­di jeg ik­ke kun­ne kla­re pres­set. Tro­els var jo dømt af fol­kedom­sto­len og jour­na­li­ster og kom­men­ta­to­rer, og det kan man sim­pelt­hen ik­ke stå igen­nem, uan­set hvor stærk man er. Man er nødt til en­ten at ta­ge en ti­me out el­ler stop­pe helt.

Jeg har selv prø­vet at sid­de for ned­rul­le­de gar­di­ner, for­di folk gik rundt i min ha­ve og kig­ge­de ind ad vin­du­er­ne. Det op­le­ve­de Tro­els og­så, og det er me­get ube­ha­ge­ligt. Men det, man ik­ke dør af, gør en stær­ke­re, « si­ger Sø­ren Ga­de, der har væ­ret go­de ven­ner med Tro­els Lund Poul­sen si­den de kom i Fol­ke­tin­get sam­ti­dig i 2001. Da jeg tog or­lov fra Fol­ke­tin­get op til jul i 2011, kun­ne jeg slet ik­ke fo­re­stil­le mig, at jeg vil­le kø­re i mi­ni­ster­bil i dag. Jeg var ik­ke ba­re po­li­tisk død. Jeg var kors­fæ­stet, død og be­gra­vet sæt­te som for­mand. Bl. a. vur­de­rer kil­der tæt på Ven­stre, at det var Tro­els Lund Poul­sens idé at kø­re Sø­ren Ga­de i stil­ling som po­ten­ti­el mod­kan­di­dat for at skræm­me ven­stres næst­for­mand Kri­sti­an Jen­sen.

» Lars Løk­ke skyl­der Tro­els Lund og Lars Chr. Lil­le­holt sit nye po­li­ti­ske liv, « kon­sta­te­rer Sø­ren Ga­de.

Jarl Cor­dua, po­li­tisk kom­men­ta­tor på Ra­dio24­Syv, er enig:

» Tro­els Lund Poul­sen har spil­let en fuld­stæn­dig cen­tral rol­le i at sik­re, at Lars Løk­ke kun­ne fast­hol­de mag­ten i Ven­stre, « si­ger han.

» Han har få­et en cen­tral rol­le i Vre­ge­rin­gen som Løk­kes høj­re hånd i man­ge sam­men­hæn­ge, han sid­der i øko­no­mi­ud­val­get og ek­se­kve­rer po­li­tik­ken, og han har for­bin­del­sen til Ud­kants­dan­mark. Han ar­bej­der stra­te­gisk og han har en re­a­li­stisk vur­de­ring af sin egen si­tu­a­tion. Det er be­stemt sand­syn­ligt, at han bli­ver fi­nans­mi­ni­ster en dag. Det er en op­lagt mu­lig­hed for Løk­ke. Tro­els Lund er cen­tral i en øko­no­mi­ske po­li­tik, og Løk­ke ved, at han kan sto­le 100 pct. på ham. « si­ger Jarl Cor­dua. Har over­ha­let Pe­ter Chri­sten­sen Som bed­ste bud på ny fi­nans­mi­ni­ster har Tro­els Lund og­så over­ha­let sin kon­kur­rent, for­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen, in­denom.

De to har et dår­ligt for­hold til hin­an­den. Men før val­get var det Pe­ter Chri­sten­sen, der blev vur­de­ret som bed­ste bud på Hjorts arv­ta­ger, li­ge­som han og­så var en, Løk­ke lyt­te­de til. Men Pe­ter Chri­sten­sen for­sva­re­de ik­ke Løk­ke hel­hjer­tet op til 3. ju­ni, hvor Tro­els Lund sat­se­de alt på Løk­ke.

Bå­de Pe­ter Chri­sten­sen og Tro­els Lund tab­te man­ge per­son­li­ge stem­mer ved sid­ste valg, men Pe­ter Chri­sten­sen tab­te flest og blev slet ik­ke valgt. Lars Løk­ke trak ham ind på mi­ni­ster­hol­det igen, da Carl Holst røg ud, men i mel­lem­ti­den hav­de Tro­els Lund få­et en end­nu me­re cen­tral pla­ce­ring.

Tro­els Lunds an­den ho­ved­mod­stan­der in­ter­nt i re­ge­rin­gen er uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen. Tro­els Lund Poul­sen vil ik­ke selv i spil som for­mand - det sag­de han åbent i Po­li­ti­ken i søn­dags - men han vil helt sik­kert ger­ne træk­ke i trå­de­ne og væ­re med til at be­stem­me, hvem det bli­ver.

Når ti­den kom­mer, vil den så­kald­te Løk­ke- fløj i Ven­stre sand­syn­lig­vis bli­ve nødt til at enes om en mod­kan­di­dat at stil­le op mod Kri­sti­an Jen­sen, og det teg­ner til at bli­ve en­ten Sø­ren Ga­de el­ler in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg.

• CLAUS HJORT FRE­DE­RIK­SEN,

• KRI­STI­AN JEN­SEN,

LØR­DAG 26. MARTS 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.