Ro­ck­fest i Cu­ba

BT - - NYHEDER -

iso­le­ret fra re­sten af ver­den i me­re end 50 år.

Ro­ck­mu­sik var il­de­set i det kom­mu­ni­sti­ske Cu­ba fra be­gyn­del­sen af 1960’ er­ne og helt frem til 1990’ er­ne, for­di mu­sik­ken blev be­trag­tet som ve­st­lig ame­ri­kansk kul­turim­port, der kun­ne un­der­mi­ne­re sty­ret. Ro­ck­g­la­de cu­ba­ne­re måt­te der­for hø­re mu­sik­ken i smug.

» Man var nødt til at gå ind i et an­det rum og skrue vo­lu­men helt ned, « for­tal­te taxa­chauff øren Gu­ti­er­rez til nyheds­bu­reau­et Reu­ters in­den kon­cer­ten. Et kæm­pe pu­bli­kum Fle­re in­ter­na­tio­na­le me­di­er, blandt an­det ame­ri­kan­ske Bil­l­bo­ard, spe­ku­le­re­de in­den kon­cer­ten i, at tæt på en mil­li­on cu­ba­ne­re vil­le over­væ­re den gra­tis kon­cert i Havana.

500.000 på sel­ve kon­cert­ste­det, na­tio­nalsta­dio­net i Havana, mens yder­li­ge­re 500.000 cu­ba­ne­re vil­le fyl­de de om­kring­lig­gen­de ga­der. Det er ud af en be­folk­ning på 11 mil­li­o­ner cu­ba­ne­re.

Det har dog ik­ke væ­ret mu­ligt at få be­kræft et, hvor man­ge cu­ba­ne­re der vil­le væ­re over­væ­re kon­cer­ten, for­di der ik­ke har væ­ret bil­let­ter til salg.

Kon­cer­ten blev an­non­ce­ret plud­se­ligt som en del af Rol­ling Sto­nes’ tur­né i Lat­i­na­me­ri­ka.

Og mens for­hol­det mel­lem Cu­ba og om­ver­de­nen, især USA, på det se­ne­ste er blødt op, så pres­ser ét an­det spørgs­mål sig uund­gå­e­ligt på. Hvem hol­der ud længst; det kom­mu­ni­sti­ske cu­ban­ske sty­re el­ler ro­ck­le­gen­der­ne i Rol­ling Sto­nes. De bri­ti­ske ro­ck­le­gen­der med Mi­ck Jag­ger og Keith Ri­chards i spid­sen har nem­lig for længst run­det de 70 år.

1898: USA vin­der kon­trol­len over Cu­ba, da lan­det be­sej­rer Spa­ni­en i den spansk- ame­ri­kan­ske krig. 1902: Cu­ba bli­ver selv­stæn­digt. 1933: Dik­ta­to­ren Ba­ti­s­ta over­ta­ger mag­ten ved et mi­li­tært kup.

1956: Fidl Ca­stro ind­le­der en gu­e­ril­la­krig mod Ba­ti­st­as re­gi­me med hjælp fra Che Gu­e­va­ra.

1959: Ca­stro mar­che­rer ind i Havana og over­ta­ger mag­ten.

1960: Ame­ri­kan­ske virk­som­he­der på Cu­ba bli­ver na­tio­na­li­se­ret, og USA ind­fø­rer han­del­sem­b­ar­go som mod­svar til Ca­stros re­for­mer.

1962: Cu­ba- kri­sen er tæt på at sen­de atom­mag­ter­ne USA og Sov­jet i tot­ter­ne på hin­an­den.

Fe­bru­ar 2008: Raul Ca­stro over­ta­ger præ­si­den­tem­be­det eft er sin bror Fi­del Ca­stro.

April 2009: Ba­ra­ck Oba­ma let­ter på re­strik­tio­ner­ne, så ek­sil- cu­ba­ne­re i USA nem­me­re kan be­sø­ge fa­mi­lie i Cu­ba.

Marts 2016: Oba­ma be­sø­ger Cu­ba som den før­ste ame­ri­kan­ske præ­si­dent i 88 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.